ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
KARAR ARŞİVİ Geçerliliğini Yitiren Kararlar
Geçerliliğini Yitiren Kararlar
Bir işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olarak değerlendirilebilmesi için hangi şartların sağlanması gerekir?
Bir tüzel kişiliğin yarıdan fazla hisseye sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesini tam olarak kullanılabilmesi için hangi şartların sağlanması gereklidir?
Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif nasıl belirlenir?
Hangi hizmet alımı ihalelerinde bilanço istenilemez?
Hangi işler
İdareye sunulan ticaret sicil gazetesinde yada diğer belgelerde, şirketin ortaklarını gösteren bilgilerin bulunması yeterli midir yoksa ortaklık hisse oranına ilişkin belgelerin sunulması da gerekir mi? (Danıştay Kararı)
İhalede idarenin adı, adresi, telefon ve numaraları ile ihale konusu işin adı, ihale tarihi ve saatinin yanlış yazılması, öte yandan ihale kayıt numarasının (İKN) ise doğru olarak yazılması durumunda mevzuata göre nasıl işlem yapılması gerekir?
İhaleye teklif veren isteklilerin ilgili odaya kayıt olduklarını gösteren belgenin hangi tarihte düzenlenmiş olması gerekir?
İstekli tarafından idareye sunulan Ticaret Sicil Gazetesinin renkli fotokopi olması durumunda bu belge geçerli olarak kabul edilir mi?
İstekliler ihale dosyasında sundukları odaya kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi ne zaman almaları gerekir?
İsteklilerce idareye sunulan ticaret sicil gazetesinin içeriğinde şirket ortaklarının hisse oranlarının bulunması zorunlu mudur?
İsteklilerin idareye sunduğu Ticaret Sicil gazetesinde şirketin ortakları ve bu ortakların hisse oranlarının olması gereklimidir?
İsteklilerin idareye sunduğu Ticaret Sicil gazetesinde şirketin ortakları ve bu ortakların hisse oranlarının olması gereklimidir? (Mahkeme Kararı)
İsteklilerin idareye sunduğu Ticaret Sicil gazetesinde şirketin ortaklarının hisse oranlarının belirtilmesi gereklimidir?
İsteklilerin idareye sundukları ticaret sicil gazetesinde şirket ortaklarının ortaklık oranlarının gösterilmesi gerekir mi?
İsteklilerin ihale kapsamsında sunduğu ticaret sicil gazetesinde, şirket ortaklarının isimlerinin bulunması yeterli midir yoksa ortakların şirketteki paylarının yüzdesinin gösterilmesi gerekir mi?
İsteklilerin sunduğu ticaret sicil gazetesinde şirketin ortaklarına ait hisse oranlarının bulunması zorunlu mudur?
İsteklilerin teklif dosyası ekinde idareye sunmuş olduğu ticaret sicil gaztesinde hangi bilgilerin olması gereklidir?
İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarı istenilen tutarı sağlamazsa ne olur?
İsteklinin sunduğu teklif dosyasında şirketin son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi nüshasını sunduğu ancak bu belgede ortaklık hisse oranlarının belirtilmediği durumda, bu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında sonradan tamamlatılabilir mi? (Mahkeme Kararı)
Meslek odası kayıt belgesi olarak meslek odasından ihalenin gerçekleştirildiği yıl içinde alınmış belgeyi sunan gerçek kişi isteklinin teklifi, belgenin üzerindeki geçerlilik süresinin dolduğu gerekçesiyle reddedilebilir mi?
Mezuniyet Belgelerinin iş deneyim tutarının hesaplanmasında esas alınacak süre nasıl hesaplanmalıdır?
Mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak kullanılması durumunda, mezuniyet belgesinin tutarının hesaplanmasında mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen tamamlanmış yıllar mı dikkte alınır?
Mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak kullanılması durumunda, mezuniyet belgesinin tutarının hesaplanmasında mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen tamamlanmış yıllar mı dikkte alınır? (Mahkeme Kararı)
Mezuniyet belgesinin iş deneyim belgesi olarak kullanılması durumunda, mezuniyet belgesinin tutarının hesaplanmasıyla ilgili örnek karar
Mühendislik diplomasının güncel tutarının hesaplanmasıyla ilgili KİK kararı
Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde,
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklifler nasıl tespit edilir?
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklifler nasıl tespit edilir?
Sayaç Endekslerinin Tespiti ve Fatura Dağıtımı, Kaçak ve Usulsüz Su Tespitleri, Su Kapama-Açma İşlerinden oluşan bir ihale personel çalıştırlmasına dayalı hizmet alımı olarak mı ihale edilmelidir?