ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?

Teklif mektubunda şirketin unvanını bir harf hatasıyla yanlış yazan isteklilerin teklifi geçerli olarak kabul edilebilir mi?

Teklif mektubunda şirketin unvanını bir harf hatasıyla yanlış yazan isteklilerin teklifi geçerli olarak kabul edilebilir mi?


Toplantı No  : 2011/069 
Gündem No  : 28 
Karar Tarihi : 24.10.2011 
Karar No  : 2011/UY.II.-3526 
 


Şikayetçi:  AKF YAPI GIDA ELEK. SOS. HİZ. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., İNÖNÜ CAD. GÜÇLÜ PASAJI ZEMİN KAT NO:12 DİYARBAKIR  

İhaleyi yapan idare:
  Adıyaman İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Ve İnşaat Müdürlüğü, Eski Köy Hizmetleri Kahta Yolu Üzeri ADIYAMAN
 

Başvuru tarih ve sayısı:  05.09.2011 / 39983 

Başvuruya konu ihale:  2011/85160 İhale Kayıt Numaralı "Adıyaman Merkez 500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi" İhalesi 

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme: 22.09.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.Y.[2961].(0223)./2011-52E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

            Adıyaman İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü tarafından 13.07.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Adıyaman Merkez 500 Kişilik Öğrenci Yurdu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Akf Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. Ve Tic. Ltd. Şti.’nin 19.08.2011 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 22.08.2011 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 05.09.2011 tarih ve 39983 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 05.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar: Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Vermiş oldukları teklifin idarece değerlendirme dışı bırakılma gerekçesinin yerinde olmadığı,

2) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, 

iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           
1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

İncelenen ihalede, başvuru sahibi istekli, idarece, teklif mektubunda, tüm bilgilerin tam ve eksiksiz yazılması gerekmesine rağmen tüzel kişinin adının doğru yazılmadığı ve mektupta yerli/yabancı istekli olunduğuna dair bilginin belirtilmemiş olduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

          Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Yerli istekli” başlıklı 6 ncı maddesinde;             “(1) Yerli istekli, Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişiliklerdir.

          (2) Gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, başvuru veya teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir. Yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilemez.

          (3) Ortak girişimlerin yerli istekli sayılması için, ortak girişimi oluşturan ortakların her birinin yerli istekli olması zorunludur. hükmü,

          Aynı Yönetmeliğin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54 üncü maddesinde; “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

          (2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

          a) Yazılı olması.

          b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.         c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

          ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

          d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

          e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

          (3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

          (4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

          (5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır hükmü bulunmaktadır.

          Yukarıda yer verilen Yönetmelik hükmü uyarınca, teklif mektubunda olması zorunlu unsurlar, mektubun yazılı olması, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması,üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi, ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olmasıdır.

          Başvuru sahibi istekli olan AKF Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklif mektubu incelendiğinde, mektubun yazılı olduğu, ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtildiği, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazıldığı,üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmadığı, tüzel kişinin vergi kimlik numarasının belirtildiği, ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olduğu görülmüş, ancak mektubun “Teklif sahibinin adı ve soyadı/ticaret unvanı” başlıklı bölümünde, şirketin ticaret unvanının “AKF Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olmasına rağmen “AK Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak belirtildiği görülmüştür. Teklif mektubunun, isteklinin ticaret unvanının yazılarak imzalandığı, şirketin kaşesinde ticaret unvanının  “AKF Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak belirtildiği, kaşede yer alan adres bilgisi ile mektubun üst kısmında yer verilen adres bilgisinin uyumlu olduğu, teklif dosyası kapsamında yer alan oda kayıt belgesi ile ticaret sicil gazetelerinde de şirketin ticaret unvanının “AKF Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak belirtildiği göz önüne alındığında, isteklinin teklif mektubunu doldururken ticaret unvanında yer alan “F” harfini yazmamasının mektubu değerlendirirken tereddüte yol açmadığı ve esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

          Diğer taraftan başvuru sahibi isteklinin teklif mektubunda yerli ya da yabancı istekli olup olmadığını belirtmediği görülmüştür. Teklif mektubunda istekli, ticaret unvanını “AKF Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.” olarak ve vergi kimlik numarasını belirttiğinden, bu isteklinin bir tüzel kişi olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda yer verilen Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uyarınca, tüzel kişilerin yerli istekli oldukları başvuru veya teklif kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilecek ve isteklilerin yerli istekli olunduğuna ilişkin ayrıca bir belge istenilmeyecektir. İstekli tarafından sunulan teklif dosyasında yer alan oda kayıt belgesi ile ticaret sicil gazetelerinden, tüzel kişinin yerli istekli olduğu anlaşıldığından, isteklinin teklif mektubunda bu hususu belirtmemesinin mektubun geçersizliğine yol açmayacağı değerlendirilmiş, başvuru sahibinin bu yöndeki iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.  

        
2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

          İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin 10 uncu fıkrasında, “İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez.” hükmü bulunmakta olup, başvuru sahibinin ikinci iddiası, idareye yapılan şikayet başvurusunda yer almadığından, söz konusu iddianın reddedilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:


3 ) Şahin İnş. Nak. Turz. Ltd. Şti. tarafından Tuna Baykurt’un anahtar teknik personel olarak gösterildiği, bu kişinin 10.04.2010 tarihinde işe girdiğini gösteren İşe Giriş Bildirgesi ile Haziran 2011 ile Nisan 2010 tarihine kadar (Nisan 2010 dahil) Sigortalı Hizmet Listesi ile tahakkuk fişlerinin sunulduğu görülmüş olup, bu belgelerin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca ilgili adına prim ödendiğini gösteren dekont ve makbuz niteliğinde olmadığı değerlendirildiğinden, idarece, isteklinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl için prim ödemelerini yatırıp yatırmadığının Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan teyit edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

          Sonuç olarak, idarece başvuru sahibi istekli olan AKF Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olduğu, ancak Haskem İnş. Taah. Peyzaj San. ve Tic. Ltd. Şti.-Sağıroğulları Gıda Teks. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Reel Doğalgaz Is. Soğ. İnş. İnş. Malz. Gıda Hayv. Soğuk Hava Dep. San. Tic. Ltd. Şti., Baydemir Müh. İnş. Tem. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., Umut İnş. Pet. Tur. San. Tic. Ltd. Şti., Temel TBT İnş. Taş. Tic. ve San. Ltd. Şti.-Adıyaman Seymen Müh. İnş. Taş. Otom. Teks. Turz. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Gürdağ Yapı San. İnş. Müh. ve Tic. A.Ş. ile Kadıoğlu Müh. İnş. ve Tic. A.Ş.-Üntay İnş. Müh. San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması, Şahin İnş. Nak. Turz. Ltd. Şti.’nin anahtar teknik personelin prim ödemelerinin yapılıp yapılmadığının idarece teyit edilmesi ve bundan sonraki işlemlerin mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,


   Oybirliği ile karar verildi

 

Karar Sonucu

Teklif mektubunun, isteklinin ticaret unvanının yazılarak imzalandığı, şirketin kaşesinde ticaret unvanının "AKF Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. olarak belirtildiği, kaşede yer alan adres bilgisi ile mektubun üst kısmında yer verilen adres bilgisinin uyumlu olduğu, teklif dosyası kapsamında yer alan oda kayıt belgesi ile ticaret sicil gazetelerinde de şirketin ticaret unvanının "AKF Yapı Gıda Elek. Sos. Hiz. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti." olarak belirtildiği göz önüne alındığında, isteklinin teklif mektubunu doldururken ticaret unvanında yer alan "F" harfini yazmamasının mektubu değerlendirirken tereddüte yol açmadığı ve esasa etkili bir aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.


20 Şubat 2020 PERŞEMBE günü 31045 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kanun değişi...

0...


Bilindiği üzere, vergilendirmede, prensip olarak, dönemsellik esastır. Takvim yı...

0...


İhalelere teklif veren firmalar, ihalelere girebilmek ve sözleşme imzalayabi...

0...


İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yönte...

0...


Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmı...

0...


Kamu İhale Kurumuna Yatırılan İtirazen Şikayet Bedelinin Geri Alınması Mümkün Mü...

0...


Kamu ihalelerine katılan firmalar kanun ve mevzuat hakkında ki bilgi eksiklikl...

0...


İhale sürecindeki muhtemel hatalarınızı önleyebilirsiniz;İhaleyi yapacak olan i...

11...


Teklif mektubunda şirketin unvanını bir harf hatasıyla yanlış yazan isteklilerin...

3...


İHALE MEVZUATIYLA İLGİLİ CEVABINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ SORUNUZU UZMANIMIZA SORUN...

1...

TOPLAM : 10 Güncel Başlık Sayfa : 1 |

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 913
• Toplam karar: 8603
• Bu ay eklenen kararlar: 27
• Bu hafta eklenen kararlar: 3
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.