ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

3 Haziran 2017 CUMARTESİ                       Resmî Gazete                            Sayı : 30085

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2017/10230                                                                             

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi kapsamında yapılacak ihalelere ilişkin ekli Esasların yürürlüğe konulması; anılan Bakanlığın 19/4/2017 tarihli ve 24340347 sayılı yazısı üzerine, mezkur Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

1/5/2017 TARİHLİ VE 2017/10230 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

 

ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Esasların amacı; 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (f) bendi uyarınca finansmanının tamamı İdare tarafından karşılanacak ve sonuçlarından ilgili kamu kuram ve kuruluşları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının faydalanacağı her türlü araştırma ve geliştirme hizmet alımlarında uygulanacak usul ve esasların belirlenmesidir.

Hukuki dayanak

MADDE 2- (1) Bu Esaslar, 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Esasların uygulanmasında;

a) Araştırma ve geliştirme faaliyeti (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetlerine ilişkin hizmet alımını,

b) Araştırma grubu: Araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek üzere üniversiteler, kamu araştırma kurumlan, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörde çalışan araştırmacılardan oluşan grubu,

c) Araştırmacı: Bu Esaslar kapsamında yürütülecek faaliyetlerde, faaliyet ile ilişkili olmak kaydıyla, yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanlarını, kamu çalışanlarını, özel sektör çalışanlarını ve diğer yerli ve yabancı gerçek kişileri,

ç) Bakan: Gümrük ve Ticaret Bakanım,

d) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret Bakanlığını,

e)Eşik değer: Yaklaşık maliyeti; pazarlık usulünde 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde, doğrudan teminde ise 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen büyükşehir sınırları dâhilinde bulunan idareler için tespit edilen tutarın beş katım,

f)   Benzer iş: Alım konusu hizmet veya hizmetin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan hizmetleri,

g) Hizmet: İdare tarafından yürütülecek ve desteklenecek her türlü araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamındaki hizmetleri,

ğ) Hizmet sunucusu: Araştırma ve geliştirme hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri,

h) İdare: Bakanlığın merkez teşkilatı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarını,

ı) İdari şartname: İşin özelliğini ve ihale usulünü gösteren ve bu Esaslara aykırı olmayan

hükümleri içeren belgeyi,

i) İhale: Bu Esaslarda yazılı usul ve şartlarla hizmet alımının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,

j) İhale yetkilisi: İdarenin İhale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini,

k) İstekli: Hizmet alımları ihalesine teklif veren hizmet sunucusunu,

1) Kamu hizmet sunucusu: Ulusal alanda ve münhasıran araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek amacı ile kanunlarla kurulan kurumlar ve yükseköğretim kurumları ile bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim-öğrelim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan kurumları,

m) Ortak girişim: İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumları,

n) Proje: Politika ve strateji geliştirme veya mevcut politika veya stratejilerin uygulamaya konulmasında ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal, iktisadi, kültürel ve teknolojik kalkınmaya ulusal ve evrensel ölçülerde katkı sağlaması beklenen politika önerilerini, kararları ve uygulama modellerini ortaya koymak üzere araştırma ve geliştirmeye dayanan faaliyetleri,

o) Proje iş tanımı: Yürütülmesine karar verilen projenin konusunu, amacım ve kapsamım, istenen sonuçlarını, işin zamanlamasını, bütçenin nasıl hazırlanacağım gösteren bilgileri, iletişim kurulacak ortakları ve diğer yetkililerin görev ve  sorumluluklarını tanımlayan belgeyi.

ö) Proje koordinatörü: Proje konusunu öneren harcama biriminde çalışan ve projenin yürütülmesini takip eden İdare çalışanım,

p). Protokol: Hizmet alımlarında İdare ile kamu hizmet sunucusu arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

r) Sözleşme: Hizmet alımlarında İdare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmayı,

s) Teklif: Bu Esaslara göre yapılacak ihale ile alımlarda isteklinin İdareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge veya bilgileri,

ş) Uzman: İdarede gerçekleştirilecek proje konusu ile ilgili alınacak hizmet alımında uzmanlar ile teknik ve idari personel İle gerektiğinde başka kurum ve kuruluşlardan görevlendirilen kişileri,

t) Yönlendirme kurulu: İlgili İdarenin üst yöneticisi tarafından yetkilendirilecek bir yardımcısının başkanlığında, mali hizmetler biriminden bir yönetici ile projeyle ilgili daire başkanından oluşan ve proje konusunu, bütçe büyüklüğünü ve yürütme yöntemini belirleyen kurulu,

u) Yüklenici: Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi,

ifade eder.

Temel ilkeler

MADDE 4- (1) İdare, bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.

(2)Bu Esaslar kapsamında bütünlük arz eden hizmet alımları kısımlara bölünemez.

(3)Ödeneği bulunmayan hizmet alımı için ihaleye çıkılamaz. Ancak ertesi mali yılda gerçekleştirilecek, süreklilik arz eden hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir.

(4)Bu Esaslara göre ihaleye çıkılmadan önce, bu hizmetin kapsamı ile niteliğini içeren Bakanlık onayı alınması zorunludur.

(5)Bu Esaslara göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü temel usuldür. Pazarlık usulü ve doğrudan temin yöntemi belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

İhale komisyonlarının oluşumu ve çalışma şekli

MADDE 5- (1) İhale yetkilisi: biri başkan, ikisi ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili İdare personelinden en az dört kişinin ve mali işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dâhil olmak üzere görevlendirir. İhale yetkilisi ihale komisyonunda görev alamaz.

(2)İdarede yeterli sayı veya nitelikte personel bulunmaması halinde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

(3)İhale komisyonları eksiksiz toplanır. Kararlarını çoğunlukla alır, kararlarda çekimser kalınamaz. Toplantıya katılamayacak üyenin yerine yedek üye katılır. Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararma yazmak ve imzalamak zorundadır. İhale komisyonunca alman kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkanı ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

(4) Gerekli incelemeyi yapmalarım sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının bir
örneği, ilan veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

(5) Komisyon başkam ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

Onay belgesi

MADDE 6- (1) İhale yetkilisinden almalı onay belgesinde, İlan yapılıp yapılmayacağı, ihale doküman bedeli, avans ve fiyat farkı verilip verilmeyeceği» verilecekse şartları, projenin niteliği, cinsi, miktarı, yaklaşık maliyeti, Ödeneğin mevcut olduğu v.t uygulanacak ihale yöntemi belirtilir.

İhale işlem dosyası

MADDE 7- (1) İhalesi yapılacak her proje için ilgili harcama birimi tarafından bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, proje teklif formatı.. ihale dokümanı, davet mektupları veya yapılmış ise ilan/duyuru/davet metinleri, adaylar veya istekliler tarafından yapılan başvurular, ihale teklifleri ve varsa diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararlan gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

İKİNCİ BÖLÜM

Proje Konularının Belirlenmesi, Proje Değerlendirme Grubu ve Proje Teklif Formatının Hazırlanması

Proje konuları

MADDE 8- (1) Tahsis edilmiş kaynaklar, sonucundan sadece İdarenin faydalanmayacağı;

a) İktisadi, sosyal ve kültürel alandaki araştırma ve geliştirme projelerine yönelik hizmet alımları,

b) Yatırını Programında yer alan veya teklif edilen projelerden teknik veya bilimsel açıdan değerlendirilmesine ihtiyaç duyulanlara ilişkin hizmet alımları,

c) Plan, program ve strateji belgesi gibi politika dokümanlarının hazırlanması ve uygulanması aşamasındaki gerekli araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları,

ç) İktisadi, sosyal ve kültürel alanlarda uluslararası ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi kapsamındaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin hizmet alımları, için kullanılır.

Proje konularının seçimi

MADDE 9- (1) Yönlendirme kurulunca birimlerin teklif ettiği proje kavramsal çerçevesi, 8 inci maddede yer alan konularda özgünlük, bilimsellik, uygulanabilirlik, yaygın etki yaratma, ulusal kalkınma öncelikleriyle uyumluluk çerçevesinde değerlendirilir ve 18 inci maddede belirtilen ihale usullerinden birini uygulanacak ihale usulü olarak belirlemek suretiyle karara bağlanır.

(2)Üst yönetici, yönlendirme kurulunun sekretarya hizmetlerini yürütmek üzere bir İdare birimini görevlendirebilir.

(3)Yönlendirme kurulu karan üst yöneticinin onayına sunulur. Üst yönetici onayını müteakip ilgili birimce proje değerlendirme grubu oluşturulur ve proje koordinatörü belirlenir.

(4)Proje değerlendirme grubunca proje iş tanımı en geç üç ay içinde hazırlanır.

Proje değerlendirme grubu

MADDE 10- (1) Proje sahibi İdarenin üst yöneticisi tarafından, uzmanlardan ve/veya ilgili personelden oluşan en az üç kişilik proje değerlendirme grubu oluşturulur. Yeterli sayıda yedek üye ve proje değerlendirme grubu üyelerinden birisi başkan olarak belirlenir.

(2) Proje değerlendirme grubu, yaklaşık maliyeti belirler, proje teklif formatını, sözleşme tasarısını, teknik şartname ile idari şartnameyi hazırlar.

(3)Proje değerlendirme grubu, ihale komisyonunun gerekli gördüğü hallerde tekliflere ilişkin proje değerlendirme raporunu hazırlar ve değerlendirilmek üzere ihale komisyonuna sunar.

(4)Proje değerlendirme grubu üyelerince hazırlanan bilgi ve belgeler, grup üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır.

Proje teklif formatı hazırlanması

MADDE 11- (1) Bu Esaslar çerçevesinde yapılacak olan araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında proje değerlendirme grubu tarafından proje teklif formatı hazırlanır.

(2)Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, yapılacak olan işin konusu, kapsamı, amacı, hedefi, miktarı, süresi, varsa kavramsal çerçevesi, literatürü, metodu ve veri toplama teknikleri, ortalama örneklem sayısı gibi bilimsel konular ile proje ekibi, bütçesi gibi başlıklara proje teklif formatında yer verilir.

(3)Proje teklif formatı ihale yetkilisinin onayıyla kesinlesin İstekliler tekliflerini bu formata uygun olarak hazırlar.

(4)Proje teklif formatı hazırlanmadan sözleşme yapılamaz ve alım gerçekleştirilemez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhaleye Katılım Kuralları

Yaklaşık maliyet

MADDE 12- (1) Hazırlanan proje teklif formatı doğrultusunda, proje değerlendirme grubu tarafından her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet belirlenir ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyet ihale ilanlarında yer almaz, isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(2) Yaklaşık maliyetin tespitinde;

a) Kamu idareleri tarafından belirlenmiş fiyatlar,

b) İdare tarafından gerçekleştirilmiş aynı ve benzer işlere ait fiyatlar ve ücretler,

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtildiği şekilde tespit edilememesi halinde, o hizmete ilişkin piyasadan alınacak fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle veya konusunda uzman bilirkişilerden soruşturularak oluşturulacak fiyatlar, esas alınır.

(3) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara alınacak olan hizmetin ayrıntılı tarifi yapılır. Fiyatlar katma değer vergisi hariç olmak üzere alınır. Farklı tarihlerde elde edilen yaklaşık maliyet fiyatları Türkiye İstatistik Kurumu tarafından ilan edilen her bir iş kalemi için yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi rakamları temel alınarak güncellenir.

(4) Yapılan her türlü araştırmaya rağmen, gerçek fiyatları yansıtmadığı düşünülen durumlarda, fiyatlar İdarece gerekçesi açıklanarak resen belirlenir,

(5) İdarenin, alınacak hizmete ilişkin gider kalemlerinden bir kısmını kendisinin karşılaması durumunda, yaklaşık maliyet hesabında bu gider kalemlerine ilişkin maliyet rakamları yaklaşık maliyet rakamından düşülür.

İhaleye katılımda yeterlik kuralları

MADDE 13- (1) İhaleye katılacak isteklilerden yeterliğe ilişkin olarak aşağıdaki belgeler istenebilir.

a)    Ekonomik ve mali yeterliğin belirlenmesi için:

1)  Bankalardan temin edilecek İsteklinin mali durumu ile ilgili bilgi ve belgeler.

2)Vergi dairesi, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir onaylı, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait isteklinin yılsonu bilançosu ve bilançosunun gerekli görülen bölümleri.

3)İsteklinin iş hacmini gösteren gelir tablosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki veya bitirdiği işlerin parasal tutarını gösteren fatura, bilgi ve belgeler.

b)    Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için:

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler (oda sicil kaydı, vekâletname, imza sirküleri ve benzeri).

2)İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarına dair deneyimi gösteren belgeler.

3) İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler (iş sözleşmeleri, personel yeterlilik belgeleri, sigorta aidat belgeleri, özgeçmişler ve benzeri).

4) İhale konusu hizmet alımı işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik Personelin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren bilgi ve belgeler.

(2) Yeterlik değerlendirmesi çerçevesinde İdare tarafından istenen yukarıda belirtilen bilgi ve/veya belgelerden ihale konusu işin niteliğine göre, kriterleri belirtilerek hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihale/satın alma belgelerinde ve ihaleye ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

İhaleye katılamayacak olanlar ve yasak fiil veya davranışlar

MADDE 14- (1) İhaleye katılamayacaklar hakkında 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi hükümleri, yasak fiil veya davranışlar hakkında ise 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükümleri uygulanır.

İdari şartname

MADDE 15- (1) İdari şartname, işin özelliğine göre, mevzuatın emredici hükümlerine aykırı olmamak şartıyla İdare tarafından proje değerlendirme grubunca hazırlanır.

Teknik şartname

MADDE 16- (1) Araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında, hizmetin teknik ayrıntı ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanır.

(2) İdarece hazırlanacak teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur.

(3) Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

(4) Hizmet alımının her türlü özelliğini belirten teknik şartnamelerin İdarece proje değerlendirme grubuna hazırlatılması esastır. Ancak, alınacak malın veya hizmetin özelliği nedeniyle İdarece hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik şartnameler, 4734 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak ihale yoluyla hazırlattırılabilir.

İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 17- (1) İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen yazıyla duyurulur. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle islcklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Alım Yöntemleri ve Uygulaması

Uygulanacak alım yöntemleri

MADDE 18- (1) İdarece bu Esaslar kapsamında yapılacak araştırma ve geliştirme hizmeti alımlarında aşağıdaki usullerden biri uygulanır.

a) Açık ihale usulü.

b) Pazarlık usulü.

c) Doğrudan temin.

ç) Protokol ile alım.

Açık ihale usulü

MADDE 19- (1) Açık ihale usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür.

(2) Yaklaşık maliyeti, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde pazarlık usulü için belirlenen eşik değerin üzerinde olan hizmet alımları bu usulle yapılır. Bu usule göre yapılacak ihaleler, ihale tarihinden en az on beş gün önce Kamu İhale Bülteninde ilan edilir. Teklifler ilanda belirtilen süre içinde İdarenin ilgili birimine teslim edilir.

Pazarlık usulü

MADDE 20- (1) Yaklaşık maliyeti, 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde pazarlık usulü için belirlenen eşik değerin altında kalan veya doğrudan temin usulü ile yapılamayacak olan hizmet alımları, işin nitelik ve gereğine göre İdarece isteklilerden yazılı teklif almak ve ihale konusu hizmetin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemleri ve fiyatı üzerinde pazarlık yaparak anlaşmak suretiyle yapılır. İhalenin yapılışı, teklifler ve üzerine ihale bırakılanın tercih nedenleri ihale komisyon kararında gösterilir.

(2) Bu usule göre yapılacak hizmet alımı ihalelerinde ilan, ihale tarihinden en az on gün önce Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. İdare ilan yapıp yapmamakta serbesttir. İlan yapılmaması durumunda ihale tarihinden en az beş gün önce ve en az üç istekli davet edilerek, hizmet alımı gerçekleştirilebilir.

Doğrudan temin

MADDE 21- (1) Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve geçici teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir.

a)  İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edilmesi.

b)   Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olması.

c)  Yaklaşık maliyeti. 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde doğrudan temin için belirlenen eşik değere kadar olan hizmet alımları.

ç) İhtiyacın üniversiteler veya kamu kuruluşlarından sağlanabilir olması.

(2)Doğrudan temin yolu ile alımlarda yaklaşık maliyetin hesaplanması, proje teklif formatı, teknik şartname hazırlanması, sözleşme düzenlenmesi ve kesin teminat alınması zorunludur. Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılacak hizmet alımlarında teminat alınması zorunlu olmayıp, sözleşme yerine protokol düzenlenebilir.

(3)Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 13 üncü maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.

(4)Birinci fıkranın (a), (b) ve (ç) bentlerinin uygulanmasına ilişkin olarak yapılacak hizmet alımlarında, ihtiyacın neden gerçek veya tüzel tek kişiden veya üniversite veya kamu kuruluşlarından sağlandığının gerekçelerinin ilgili dokümanda belirtilmesi gerekir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İhale İlanı, İhale Dokümanının İçeriği ve Verilmesi

İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar

MADDE 22- (l) İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. İhale ilanlarında aşağıdaki hususların belirtilmesi .zorunludur.

a)    idarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası.

b)   İşin adı. niteliği, türü ve miktarı.

c)    Hizmetin yapılacağı yer.

ç) İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi.

d)   Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu.

e)    Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.

fj İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli İstekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı.

g) İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı.

ğ) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı.

h) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği.

ı) Teklif ve sözleşme türü.

i) Teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği.

j) Tekliflerin geçerlilik süresi.

k) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği.

İlanın uygun olmaması

MADDE 23- (1) 19 uncu, 20 nci ve 22 nci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda, ilan bu maddelere uygun bir şekilde yenilenmedikçe ihale yapılamaz.

(2) 19 uncu ve 20 nci maddelerde belirtilen ve İdarece yapılması öngörülen ilanın yapılmaması veya ilan sürelerine uyulmaması halleri hariç, yapılan ilanlarda 22 nci madde hükümlerine uygun olmayan hatalar bulunması durumunda, ilanın yayımlanmasını takip eden beş gün içinde hatalı hususlar için düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Düzeltmenin yapıldığı tarihten önce ihale dokümanım satın alanların tamamına yapılan düzeltme hakkında yazılı bilgi verilir. Tekliflerini, düzeltmeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

İhale dokümanının içeriği ve verilmesi

MADDE 24- (1) İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartname, teknik şartname, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur.

(2) İhale dokümanı İdarede bedelsiz görülebilir. Ancak, ihaleye katılmak isteyen isteklilerin bu dokümanı satın alması zorunludur. Doküman bedeli, basım maliyetim aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek şekilde İdare tarafından tespit edilir.

İhale dokümanında değişiklik veya açıklama yapılması

MADDE 25- (1) İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılmasının zorunlu olması halinde, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve hizmet alımı yeniden aynı şekilde ilan olunur.

(2)  İlan yapıldıktan veya ihaleye çıkıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında değişiklikler yapılabilir. Yapılan bu değişikliklere ilişkin ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan zeyilnanıe, son teklif verme gününden en az beş iş günü öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanını satın alanların tamamına gönderilir. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır.

(3)  Ayrıca, istekliler tekliflerini hazırlarken ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gününden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu talebin İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak yazılı açıklama, ihale dokümanını satın alan bütün isteklilere son teklif verme gününden üç gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ve açıklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazılı olarak gönderilir. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra ihale dokümanını satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Tekliflerin Sunulması ve Değerlendirilmesi

Tekliflerin hazırlanması ve sunulması

MADDE 26- (1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan İdarenin adı ve açık adresi yazılır. Zarfm yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

(2) Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.

(3)  Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin almış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

(4)  Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.

Tekliflerin geçerlilik süresi

MADDE 27- (1) Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşullan değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

Tekliflerin alınması ve açılması

MADDE 28- (1) Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İdareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını almış sırasına göre inceler. 26 ncı maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

(2)  İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır.

(3)  Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz, Teklifler ihale komisyonunca değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.

(4)  Pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde birinci oturumda yeterli bulunan isteklilerden fiyat da dâhil olmak üzere ilk sundukları tekliflerine bağlı kalarak, en son tekliflerini, ihale komisyonunun belirlediği süre içinde sunmaları istenir. İsteklilerin sunduğu ikinci teklifleri açıklanarak bir tutanak ile tespit edilir.

Tekliflerin değerlendirilmesi

MADDE 29- (1) İhale komisyonu tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz.

(2) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile talep edilmiş ise geçici teminatı usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde ihale komisyonu tarafından belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(3)  Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz olan ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Teklifler, proje değerlendirme grubu tarafından hazırlanan proje teklif formatında yer alan her bir başlık için ihale komisyonunca ayrı ayrı incelenir, isteklinin uygun olup olmadığı gerekçeleri ile birlikte belirtilir. Ayrıca, tekliflerin bilimsel kriterlere. varsa teknik şartname ile idari şartnameye uygun ve yeterli olup olmadığı da değerlendirilir.

(4)  Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine bakılır ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır.

Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptali

MADDE 30- (1) İhale komisyonu 'karan üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak İdare, İhalenin iptal edilme gerekçelerini, talepte bulunan isteklilere bildirir.

İhalenin karara bağlanması ve onaylanması

MADDE 31- (1) İhale dokümanında yerli istekliler lehine fiyat avantajı sağlanacağı belirtilen ihalelerde, bu fiyat avantajı da uygulanmak suretiyle ihale, ekonomik açıdan en uygun teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır.

(2)  En düşük fiyatın ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak değerlendirildiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde, istekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak son beş y\\ içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarına ilişkin deneyimi gösteren belgeler dikkate alınmak suretiyl

İhale Mevzuatıyla İlgili Tüm Duyurular
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (13.08.2018)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge
Kamu İhale Mevzuatında 19.06.2018 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Özet Bilgi
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (19.06.2018)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (19.06.2018)
Kamu İhale Kanunda Değişiklik Yapılmıştır.
YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU
İHALELERE YERLİ İSTEKLİLERİN KATILIMI İLE YERLİ MALINA FİYAT AVANTAJI UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN DUYURU
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (31.03.2018)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır. (24.02.2018)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (06.02.2018)
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI DEĞİŞMİŞTİR.
9. YILIMIZA ÖZEL %20 İNDİRİM
KİK 2018 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (19.01.2018)
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesine Dair Usul ve Esaslar (01.01.2018)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (30.12.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (30.12.2017)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (24.12.2017)
Kamu İhale Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. (05.12.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (13.12.2017)
4734 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır (01.07.2017)
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.06.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.06.2017)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında
Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
Doğrudan Temin Kapsamında Yapılan Alımlarla İlgili düzenleyici Kurul Kararı
Android ve İOS Uygulamamız Yayında
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
kikuyusmazlikkararlari.com Kaybettiğiniz İhaleleri Geri Kazandırır
AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI ANDROİD UYGULAMAIZ YAYINDA
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK R KATSAYISINA İLİŞKİN KAMU İHALE KURULU KARARI
25.01.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (25.01.2017)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
İhalelere Yönelik başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değiştirilmiştir (25.01.2017)
KİK 2017 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (21.01.2017)
Maliye Bakanlığının Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Personel Sayısının Arttırılmasıyla İlgili Genelgesi
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.11.2016)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.(29.11.2016)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.11.2016)
677 ve 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır. (22.11.2016)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik Yapılmıştır. (29.09.2016)
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.05.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (27.05.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.05.2016)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.04.2016)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( 27.04.2016)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.04.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (27.04.2016)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.04.2016)
Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu
KİK 2016 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (29.01.2016)
Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun (27.01.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.07.2015)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (06.11.2015)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.07.2015)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (12.06.2015)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.(12.06.2015)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değiştirilmiştir (12.06.2015)
Özel Tüketim Vergisi değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı ile İlgili Düzenleyici Kurul Kararı (05.06.2015)
Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (23.04.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.03.2015)
Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik (08.02.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik (06.02.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik (22.01.2015)
07.06.2014 Tarihinde Değiştirilen ve 01.01.2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren İhale mevzuatındaki Düzenlemelerle İlgili Önemli Duyuru (01.01.2015)
Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi (31.12.2014)
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.09.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (25.12.2014)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.10.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.10.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (02.10.2014)
Yerli Malı Tebliği (13.09.2014)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (16.08.2014)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (16.08.2014)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(16.08.2014)
07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete ile Kamu İhale Mevzuatında yapılan önemli değişiklikler
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (07.06.2014)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (11.06.2011)
Hizmet Alımı Yöntemiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usüllerin örnekli analizi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel teklif alınan yapım işlerinde pursantaj oranları kullanılarak yeni birim fiyat oluşturulabilir mi? (Analiz)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (07.06.2014))
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Danışmanlık Hizmet Alımları İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (07.06.2014)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.06.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller (Değişiklikler İşlenmiş Tam Metin)
Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 838
• Toplam karar: 7808
• Bu ay eklenen kararlar: 15
• Bu hafta eklenen kararlar: 0
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Onbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, Aradığınız Kik Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.