ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?


KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMILTIR (30.09.2020)

30 Eylül 2020 ÇARŞAMBA                              Resmî Gazete                                      Sayı : 31260
 
                                                                                TEBLİĞ
 

Kamu İhale Kurumundan:

KAMU İHALEGENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK   YAPILMASINADAİR TEBLİĞ


MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhaleGenel Tebliğinin 6.2.1.2 numaralı maddesinde yer alan “ilgisine göre tüzelkişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğinyönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret SicilGazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret SicilGazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler” ibaresi “bu Şartname ekindeyer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7.2 numaralı maddesinin üçüncü vebeşinci cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, anılan Yönetmeliğin “İstenecek belgeler” başlıklı 29 uncu maddesinin beşinci fıkrasında ilgilimevzuatı uyarınca taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında yapılan taşımaişleri ve sigortacılık hizmet alımları ile yaklaşık maliyeti Kanunun 13üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendindehizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan hizmetalımı ihalelerinde ekonomik ve mali yeterlik belgelerinin istenemeyeceğihüküm altına alınmıştır.”

“Taşıma yoluyla eğitime erişimkapsamında yapılan taşıma işlerinin ise niteliği itibarıyla belliistekliler arasında ihale usulü ile ihale edilmesi mümkün bulunmamaktadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9.1 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“9.1. İhale konusu işte kullanılacak tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmanın,fiyat dışı unsur olarak belirlenmemesi veya danışmanlık hizmet alımlarındayeterlik kriteri olarak aranmaması durumlarında aday veya isteklilerdenbaşvuru veya teklifleri kapsamında (taahhütname, yapı araçları taahhütnamesi, kira sözleşmesi vb.) herhangi bir belge sunmaları istenmez.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğe 10.5 numaralı maddesinden sonragelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“10.6. İhale Uygulama Yönetmeliklerinde ihale veya son başvuru tarihi yılın ilkdört ayında olan ihalelerde bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlarıniki önceki yıla ait belgelerini sunabileceğine ilişkin düzenlemeler yeralmaktadır. İlgili Yönetmeliklerde düzenlenen dört aylık süre, KurumlarVergisi Beyannamelerinin olağan şartlardaki verilme süreleri dikkatealınarak belirlenmiş olup, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamında vergibeyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması durumunda anılanYönetmeliklerde belirlenen dört aylık süre de aynı sürelerde uzamış sayılır.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 10/A.1 numaralı maddesinde yer alan “sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim,temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” ibaresi “sözleşme imzalamayave sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere;tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaretunvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bubilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimliknumaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarınınteyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 16.4.7. numaralı maddesinin (c)bendi yürürlükten kaldırılmış ve Tebliğe aynı maddeden sonra gelmek üzereaşağıdaki madde eklenmiştir.

“16.4.7.1.  Fiyat dışı unsur olarak belirlenen tesis,makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin olarak; teklif verilen bütünkısımlar için geçerli olmak üzere, kısımlar itibarıyla farklı tesis,makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde istenen her bir tesis, makine,teçhizat ve ekipmana ilişkin belgelerden bir adet, aynı nitelikte tesis,makine, teçhizat ve ekipman istenmesi halinde ise teklif verilen bütünkısımlar için geçerli olmak üzere istenen tesis, makine, teçhizat veekipmanın niteliği ve sayısına göre aynı kanıtlayıcı belgelerin sunulması yeterlidir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğe 16.9 numaralı maddesinden sonragelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“16.A. İdarelerce yapılan bildirimlerde belirli bir tarihe kadar süre verilenhallerde, sürenin bitimi olarak, belirtilen tarihin içinde bulunduğu gününmesai saati esas alınır.

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 18.1.3. ve 18.2. numaralı maddeleriaşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 18.1.3.1. numaralı maddesi yürürlüktenkaldırılmıştır.

“18.1.3. İhale Uygulama Yönetmeliklerinin ‘Teminatlar’ başlıklı ilgili maddelerinde; “Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgilibankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezikuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışmayoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az ikiyetkilisinin imzasının bulunması gerekir.” denilmektedir. Buna göre;teminat mektuplarının altına teyide yönelik ibare eklemek isteyen bankanın/sigorta şirketinin; “Bu teminat mektubunun teyidi için, (… .com.tr) posta adresineveya (……) no.lu faksa teminat mektubu içeriğindeki bilgileri içeren yazı yazılarak idarelerce bu teminat mektubu ile ilgili teyit alınabilir. Bunakarşılık tarafımızca, idarelerce “elektronik posta” yoluyla teyit almataleplerine yönelik olanlar dahil, ancak resmi yazışma yoluyla veya faksyoluyla teyit yapılacak olup, faks ile yapılan teyitlerin en az ikiyetkilinin imzasını taşıması gerekir” şeklinde olmak kaydıyla biraçıklayıcı not koymaları, 4734 sayılı Kanun ve İhale UygulamaYönetmeliklerinin ilgili hükümlerine aykırılık oluşturmayacaktır.”

“18.2.Geçici teminat mektuplarının süresi

Geçici teminat mektuplarındaki sürenin idarelertarafından, teklif geçerlik süresinden itibaren 30 günden daha uzun süreliolarak belirlenip belirlenemeyeceği konusuna ilişkin olarak; idare, 4734sayılı Kanunun 35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresininbitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin “geçici teminat” başlıklı maddesine yazacaktır. Tip idari şartnameleringeçici teminata ilişkin maddeleri gereğince geçici teminat olarak sunulanteminat mektubunda geçerlilik tarihi belirtilmeli ve bu tarih, idari şartnamede öngörülen tarihten önce olmamalıdır. Bu çerçevede, asgari süreyikarşılayan veya asgari sürelerden daha uzun süreleri içerir geçici teminatmektuplarının geçerli kabul edilmesi gerekmektedir. Ayrıca, süresiz geçiciteminat mektupları da kabul edilecektir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğe 30.3.6 numaralı maddesinin beşincicümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“İlan ön kontrol sürecinde, Kurumtarafından personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olduğu veyaniteliği itibarıyla bu sonucu doğurduğu tespit edilerek iade edilenilanlarla ilgili olarak; söz konusu alımın 4734 sayılı Kanunun 62 ncimaddesinin birinci fıkrasının (e) bendine aykırılık teşkil etmediğihususuna ilişkin yazının, Bakanlıklarda ve diğer kamu idarelerinde en üstyönetici, il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı tarafından imzalı olarak Kuruma ulaşmasından sonra ilan işlemlerine devamedilir. Bu durumda Kurum, değerlendirmeleri ile birlikte gerekli görülendiğer bilgi ve belgeleri, idarenin bağlı, ilgili veya ilişkili olduğuBakanlığa ve Sayıştay Başkanlığına bildirir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 32.2.1 numaralı maddesinde yer alan “verilebilmesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile şikayet ve itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilmesi” ibaresi eklenmiş, “kayıt aşamasındadüzenlenen protokolde münferiden e-imza kullanmaya yetkili kılınan kişi” ibaresi “kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler adına yetkili kılınan kişiler” olarak değiştirilmiş, 32.2.2 numaralı maddesinde yer alan “EKAP üzerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, teklif vermeye davet edilmeyenlerce” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 11 – Aynı Tebliğin 42.1 numaralı maddesi yürürlüktenkaldırılmıştır.

MADDE 12 – Aynı Tebliğin 45.1.13.1 numaralı maddesininbirinci fıkrasında yer alan “Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarakdüzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyatteklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurumtarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundanistenebilecektir.” ibaresi “Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarakdüzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleeklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “fiyat teklifisunulabilmesi için,” ibaresinden sonra gelmek üzere “öncelikle fiyatteklifini veren kişi tarafından son veya bir önceki geçici vergi beyannamedöneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusumamul/mal/hizmet miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması,” ibaresi eklenmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiş, 45.1.13.6 numaralı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve” ibaresi “,” olarakdeğiştirilmiş, aynı fıkrada yer alan “malın ticaretinin isteklinin faaliyetalanında olması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve son veya bir öncekigeçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğüfiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar satış yapılmış olması” ibaresi eklenmiş, aynı fıkraya aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı Tebliğe 45.1.13.14 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdakimaddeler eklenmiştir.

“Mala ilişkin fiyat teklifiverilebilmesi için ayrıca fiyat teklifini veren kişi tarafından son veyabir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılması öngörülen fiyat teklifi konusu mal miktarının en az 1/20’si kadar alımyapılmış olması gerekir.”

“Kurum bu maddede düzenlenen 1/20 oranını değiştirmeye ve işin konusu, yaklaşık maliyeti ve/veya süresine göre farklı oranlar belirlemeye yetkilidir.”

“Kurum bu maddede düzenlenen 1/20oranını değiştirmeye ve işin konusu, yaklaşık maliyeti ve/veya süresinegöre farklı oranlar belirlemeye yetkilidir.”

“45.1.13.15.Sözleşme veya eklerinde, taş, kum, çakıl, gravye, balast, stabilize vb.yapı malzemelerinin idarenin belirlediği ocaklardan temininin öngörüldüğühaller dışında, bu Tebliğin 45.1.2 maddesi gereğince nakliye girdilerineilişkin idarece belirtilen mesafelerden daha düşük mesafe kullanarakaçıklama yapan isteklilerin, ihale konusu işe özgü alanlara ilişkinaçıklamalarını kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen veyaonaylanan belgeler ile tevsik etmeleri gerekmektedir.”

“45.1.13.16.Niteliği gereği üretiminden sonra belirli bir süre içerisinde imalatadönüştürülmesi gereken hazır betona ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçler ile açıklama yapılması esastır. İdarece, TS 13515 Standardında belirlenen süreler ile Karayolu TrafikYönetmeliğinde düzenlenen azami hız sınırları dikkate alınarak, hazır betonüretim tesisi ile işin yapılacağı yer arasındaki azami mesafenin tespitedilmesi ve aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıdabu mesafeye yer verilmesi zorunludur. Fiyat teklifi ile açıklama yapılması halinde, idarece belirlenen mesafeden daha uzak mesafe kullanılamaz.”

“45.1.13.17.Tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman (İş makinesi) analiz girdilerineilişkin açıklamalar; resmi rayiçler veya isteklinin kendi malı olan iş makineleri için satın alma bedeli üzerinden yapılabilir. Üçüncü kişilerdenalınan fiyat teklifi ancak resmi rayici bulunmayan iş makineleri içinkullanılabilir.

İsteklilerin kendi malı olan iş makinesinin satınalma bedeli üzerinden yapacağı açıklamalarda, bu hususları tevsik edenbelgelerin açıklama kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca, bu açıklamadaiş makinesine ilişkin tutar olarak;

a) İş makinesinin satın alma tarihinden sonraamortisman süresinin dolmuş olması halinde, amortisman maliyeti katsayısı dışında kalan maliyet katsayıları (yedek parça, tamir-bakım, sermayefaizi-sigorta, nakil-montaj-demontaj)  toplamı (ilgili analizde miktar kısmına yazılarak) ile  resmi rayicin çarpılması sonucu bulunacaktutar,

b) İş makinesinin satın alma tarihinden sonraamortisman süresinin dolmamış olması halinde ise, (a) bendinde hesaplanantutarın altında olmamak koşuluyla, iş makinesinin satın alma bedeli ileanaliz girdi miktarının çarpılması sonucu bulunacak tutar,

kullanılabilecektir.”

MADDE 13 – Aynı Tebliğin 52.1 numaralı maddesinde yer alan “F  =  İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….),” ibaresi “F  =  İş kaleminin birim fiyatı (TL / ….),” olarak değiştirilmiş, aynı Tebliğe 52.1 numaralı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“52.2. 52.1.maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmianaliz ve rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil)hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerinbulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 ncimaddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

Buna göre, (52.1) maddesinde yer alan örnekteki iş kaleminin hesaplanan revize birim fiyatının (487,50 TL/m3),

a) İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler dekullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birimfiyatın (örneğin 450 TL/m3) üzerinde olması halinde, iş kalemine ait nihairevize birim fiyat iş kaleminin resmi analiz ve rayiçler de kullanılarak(%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı olan 450TL/m3 olarak belirlenecektir. Anılan iş kaleminde sonradan yeni iş artışları olması ve (52.1) maddesinde yer alan formüle göre hesaplananrevize fiyatın (örneğin 425 TL/m3), iş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerde kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birimfiyattan (450 TL/m3) düşük olması halinde, revize birim fiyat 425 TL/m3olarak dikkate alınacaktır.

b) İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçler dekullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birimfiyatın (örneğin 500 TL/m3) altında olması halinde, nihai revize birimfiyat 487,50 TL/m3 olarak belirlenecektir.”

MADDE 14 – Aynı Tebliğin 54.2. numaralı maddesinin (e) bendinde yer alan “Makine-teçhizat ve ekipmana ilişkinbelgeler ile kapasite raporu,” ibaresi “Kapasite raporu,” olarakdeğiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Tebliğin 69.2 numaralı maddesinin son cümlesiaşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhale dokümanında personel sayısı ve işçilik ücretine ilişkin düzenleme olup olmadığına, ihale konusu iş kapsamında tam zamanlı veya kısmi zamanlı çalışma yapılıp yapılmayacağınaveyahut işin m, km, m2, m3, lt, ton, adet vb. birimler üzerinden birimfiyat veya götürü bedel teklif alınıp alınmadığına bakılmaksızın, ihalekonusu hizmetin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan işçilik girdisi ile varsamalzeme ve makine gibi diğer hizmet girdilerinin belirtildiği analizler ilebu girdilerin yaklaşık maliyet içindeki ağırlık oranlarına yaklaşık maliyethesap cetvelinin ekinde yer verilmesi zorunludur. Yapılacak analizkapsamında, işçilik girdisine yönelik olarak, personel sayısı, personelmaliyeti ve çalışma süreleri (kısmi/tam zamanlı) bilgilerine yer verilir.”

MADDE 16 – Aynı Tebliğin 70.1.2. numaralı maddesinde yer alan “ihaleyi yapan idarenin bulunduğu ilin” ibaresi “işin yapılacağı yerinbulunduğu il veya illerden birinin” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 17
– Aynı Tebliğin 78.1 inci maddesine aşağıdaki cümleeklenmiştir.

“375 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin geçici 23 ve 24 üncü maddeleri gereğince kadroya geçiş uygulamasına tabi olan hizmet alımları ile bu hizmetlerin karakteristikedimlerini içeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan hizmetler, personelçalıştırılmasına dayalı hizmet olarak değerlendirilecektir.”

MADDE 18 – Aynı Tebliğin 78.1.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“78.1.3.Mahalli idare veya şirketlerinin bütçelerinden yapılan ve niteliği gereğisüreklilik arz eden park bahçe bakım ve onarım işi, çöp toplama, cadde,sokak, meydan vb. temizlik işleri, bu işlerin karakteristik edimleriniiçeren veya alt hizmetleri niteliğinde olan refüj ve yeşil alanların bakımve onarımı, ot temizliği, çim biçimi, toprak işleme, arazi hazırlığı, fidanüretimi, dikimi ve bakımı ile ağaç budama, sulama ve bakımı, sürücülüaraç/iş makinesi kiralama vb. işler ile Kurum tarafından belirlenecek diğerişler, 78.1.1 inci maddede yer alan diğer koşullara bakılmaksızın personelçalıştırılmasına dayalı hizmet olarak kabul edilir.”

MADDE 19- Aynı Tebliğin 78.1.4 numaralı maddesinde yer alan “hizmet alımlarında,” ibaresi “hizmet alımları ile 78.1.1 inci maddedebelirtilen koşulları taşıyan hastane bilgi yönetim sistemi hizmetleri veçağrı merkezi hizmetlerinde,” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 20 – Aynı Tebliğe 78.1.4 numaralı maddesinden sonragelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“78.1.5. İhalelerin 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e)bendine uygunluğunun tespit edilmesinde; kısmi teklif verilmesine imkantanınan ihalelerin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olup olmadığınailişkin değerlendirme, ilgili kısma ilişkin yaklaşık maliyet de dikkatealınarak her bir kısım için ayrı ayrı yapılır. Herhangi bir kısmın personelçalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliğinde olması halinde, ihalepersonel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilir.”

MADDE 21 – Aynı Tebliğin 79.2.2.1 inci maddesinin birincifıkrasında yer alan “Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarakdüzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyatteklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafındangerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundanistenebilecektir.” ibaresi “Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarakdüzenlenecek olup, aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulacaktır.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 22 – Aynı Tebliğin 79.3.4 numaralı maddesinin soncümlesinde yer alan “ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralıkayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı” ibaresi “ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi ÜreticiFiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)” tablosundaki oran” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki cümleeklenmiştir.

“Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl,ihale tarihi 1/11/2019, işe başlama tarihi 1/1/2020 olan bir ihalede, ihaletarihi itibarıyla yıllık 100 TL olan sigorta prim tutarı maliyetkalemi,  Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en sonaçıklanmış olan 2019 yılı Eylül ayı değişim oranı (%26,44) üzerinden; 2020yılı için (100 TL*1,2644) 126,44 TL; 2021 yılı için (126,44 TL*1,2644)159,87 TL; 2022 yılı için (159,87 TL*1,2644) 202,14 TL olarakhesaplanacaktır.”

MADDE 23
– Aynı Tebliğe 79.3.5 numaralı maddesinden sonragelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“79.3.6. İhale dokümanında fiyat farkı verileceğine ilişkin düzenleme bulunmayan vebirden fazla yılı kapsayan işlere ilişkin aşırı düşük teklif sorgulaması yazısında idarece önemli bir bileşen olarak belirtilen ve istekliler tarafındanihale tarihi itibarıyla artış oranı ve/veya tutarı tespit edilemeyenmotorlu taşıtlar vergisi, araç muayene işlemleri gibi giderler ile maliyükümlülükler ve/veya tarife bedellerinin, sonraki yıllara ilişkinbedelleri, ilk yıl için öngörülen bedelin, ihale tarihi itibarıyla en son açıklanmış olan Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi “On iki aylık ortalamalara göredeğişim oranı (%)” tablosundaki oran üzerinden güncellenerek hesaplanır.Örneğin; sözleşme süresi 3 yıl, ihale tarihi 15/11/2019, işe başlama tarihi1/1/2020 olan bir ihalede, motorlu taşıtlar vergisi tutarı ihale tarihiitibarıyla yıllık 100 TL olan maliyet kalemi Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı tablosunda en sonaçıklanmış olan 2019 yılı Ekim ayı değişim oranı (%22,58) üzerinden; 2020yılı için (100 TL*1,2258) 122,58 TL; 2021 yılı için (122,58 TL*1,2258)150,26 TL; 2022 yılı için (150,26 TL*1,2258) 184,19 TL olarakhesaplanacaktır.”

MADDE 24 – Aynı Tebliğe 97/A maddesinden sonra gelmek üzereaşağıdaki 97/B maddesi eklenmiştir.

“97/B - Fiyat Farkına İlişkin Esasların Uygulanması

Fiyat Farkına İlişkin Esaslar uyarınca fiyat farkı hesabında kullanılacak formülde yer alan temel endeksin/fiyatın/sayınıntespitinde ihale tarihi olarak aşağıdaki tarihler dikkate alınır:

a) Elektronik eksiltme uygulanan ihalelerdeeksiltme tarihi.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü ile ihaleedilen işlerde, ön yeterliğin tespitinden sonraki teklif tarihi.

c) Pazarlık usulü ile ihale edilen işlerde, sonyazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih.”

MADDE 25– Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Başlamış olan ihaleler

GEÇİCİ MADDE 16 – (1) Bu maddeyiyürürlüğe koyan Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya yazılı olarak duyurusu yapılmış olan ihaleler, ilanın veya duyurunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır. Ancak, bumaddeyi yürürlüğe koyan Tebliğin 4, 7, 10 ve 24 üncü maddeleri ilan veyaduyuru tarihlerine bakılmaksızın ilgili maddelerin yürürlüğe girdiğitarihten itibaren, 5 inci maddesi ise ilgili maddenin yürürlüğe girdiğitarihte ve sonraki tarihlerde yapılan ihalelerde uygulanır.”

MADDE 26 – Aynı Tebliğin ekindeki Ek-O.5, Ek-O.6, Ek-O.7 veEk-O.8 formları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 27 – Bu Tebliğin;

a) 1, 2, 3, 6, 8, 13 ve 14 üncü maddeleri yayımı tarihinden 20 gün sonra,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.

Ekleri için tıklayın

İhale Mevzuatıyla İlgili Tüm Duyurular
30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle ilgili özet bilgi
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.(30.09.2020)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMAYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMILTIR (30.09.2020)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (30.09.2020)
Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Bitirme Belgelerinin “Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu” Tevsik Amacıyla Ekap’a Kaydedilmesine İlişkin Duyuru
YÜKSEK FEN KURULU BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USÛL VE ESASLARI HAKKINDAYÖNETMELİK (12.06.2020)
HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR YAPILACAK İHALELERDE EKONOMİK VE MALİ YETERLİĞE İLİŞKİN SUNULACAK BELGELER HAKKINDA
İDARELERE E-ŞİKAYET BAŞVURUSU DEVREYE ALINDI. İŞTE BİLİNMESİ GEREKENLER..
İHALE DOKÜMANLARINDA YERLİ MALI/İSTEKLİYE YÖNELİK DÜZENLEMELER HAKKINDA EKAP DUYURUSU
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Covid-19 Salgını İle İlgili Yazısı
COVID-19 SALGININA BAĞLI MÜCBİR SEBEP BAŞVURULARI İLE İLGİLİ EKAP DUYURUSU
Covid-19 Salgınının Kamu ihale sözleşmelerine Etkisi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi
Coronavirüs (Covid-19) Tedbirleri hakkında KİK Duyurusu
Hakediş ödemelerinde Vergi Borcu Üst Sınırı 5000 TL Yükseltildi
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmıştır. (20.02.2020)
KİK 2020 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (29.01.2020)
İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler
YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alımı İhalelerinde Sınır Değerin Hesaplanmasında Kullanılacak R Katsayısına İlişkin Duyuru
İHALELERDE TEMİNAT OLARAK SUNULAN KEFALET SENETLERİ HAKKINDA KİK DUYURUSU
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.11.2019)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (02.11.2019)
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI VE KAYITLARININ TUTULMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (21.09.2019)
KAMU İHALE MEVZUATINDA 13.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE AİT ÖZET BİLGİ
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.09.2019)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (13.09.2019)
4735 SAYILI KANUNUN GEÇİCİ 4 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARLARI
8 Ağustos 2019 tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Değişikliklere Ait Özet Bilgi
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (08.08.2019)
YAPIM İŞLERİ MUAYENE VE KABUL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (08.08.2019)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (08.08.2019)
13 Haziran 2019 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Özet Bilgi
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (13.06.2019)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMAYÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019)
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (13.06.2019))
İhale Mevzuatında Yapılan Değişikliklere Ait Özet Bilgi (16.03.2019)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (16.03.2019)
İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (16.03.2019)
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (16.03.2019)
İhalelerde Yerli Malı Kullanımına İlişkin Güncel Listeler
18 Ocak 2019 CUMA Günü Resmi Gazetede Yayınlanan Kanun Değişikliğine İlişkin Önemli Duyuru
Kıdem Tazminatları Alt Yüklenicilere Rücu Edilemeyecek
Akaryakıtta Eşel Mobil Sisteme Bağlı Fiyat Farkı Hesaplaması
İŞ ARTIŞLARINDA ÜST YÖNETİCİ ONAYI GETİRİLDİ
2019 YILI YATIRIM PROGRAMININ KABULÜ VE UYGULANMASINA DAİR KARAR
Sözleşmlerin Feshi ile İlgili Hazine ve Maliye Bakanlığının Yazısı
Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde sınır değerin hesaplanmasında kullanılacak R katsayısının 1 Şubat 2019 Tarihi İtibarıyla güncellenmesine ilişkin duyuru
VERGİ KANUNLARI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
KİK 2019 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (25.01.2019)
VERGİ BORCU KAPSAMINDAN “HARÇLARIN” ÇIKARILMASINA İLİŞKİN KİK DUYURUSU
Elektronik Tebligata İlişkin KİK Duyurusu
13.12.208 tarihinde EKAP Üzerinde Devreye Alınan Yenilikler
Belediye İhalelerinde Yasaklama Yetkisi İçişleri Bakanlığından Alınarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Verilmiştir.
İhalelerde Kalite Ve Standarda İlişkin İstenen Belgeler Hakkında KİK Duyurusu
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (20.11.2018)
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (13.08.2018)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge
Kamu İhale Mevzuatında 19.06.2018 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Özet Bilgi
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (19.06.2018)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (19.06.2018)
Kamu İhale Kanunda Değişiklik Yapılmıştır.
YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU
İHALELERE YERLİ İSTEKLİLERİN KATILIMI İLE YERLİ MALINA FİYAT AVANTAJI UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN DUYURU
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (31.03.2018)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır. (24.02.2018)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (06.02.2018)
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI DEĞİŞMİŞTİR.
9. YILIMIZA ÖZEL %20 İNDİRİM
KİK 2018 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (19.01.2018)
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesine Dair Usul ve Esaslar (01.01.2018)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (30.12.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (30.12.2017)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (24.12.2017)
Kamu İhale Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. (05.12.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (13.12.2017)
4734 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır (01.07.2017)
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.06.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.06.2017)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında
Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
Doğrudan Temin Kapsamında Yapılan Alımlarla İlgili düzenleyici Kurul Kararı
Android ve İOS Uygulamamız Yayında
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
kikuyusmazlikkararlari.com Kaybettiğiniz İhaleleri Geri Kazandırır
AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI ANDROİD UYGULAMAIZ YAYINDA
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK R KATSAYISINA İLİŞKİN KAMU İHALE KURULU KARARI
25.01.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (25.01.2017)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
İhalelere Yönelik başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değiştirilmiştir (25.01.2017)
KİK 2017 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (21.01.2017)
Maliye Bakanlığının Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Personel Sayısının Arttırılmasıyla İlgili Genelgesi
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.11.2016)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.(29.11.2016)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.11.2016)
677 ve 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır. (22.11.2016)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik Yapılmıştır. (29.09.2016)
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.05.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (27.05.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.05.2016)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.04.2016)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( 27.04.2016)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.04.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (27.04.2016)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.04.2016)
Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu
KİK 2016 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (29.01.2016)
Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun (27.01.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.07.2015)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (06.11.2015)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.07.2015)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (12.06.2015)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.(12.06.2015)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değiştirilmiştir (12.06.2015)
Özel Tüketim Vergisi değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı ile İlgili Düzenleyici Kurul Kararı (05.06.2015)
Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (23.04.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.03.2015)
Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik (08.02.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik (06.02.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik (22.01.2015)
07.06.2014 Tarihinde Değiştirilen ve 01.01.2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren İhale mevzuatındaki Düzenlemelerle İlgili Önemli Duyuru (01.01.2015)
Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi (31.12.2014)
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.09.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (25.12.2014)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.10.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.10.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (02.10.2014)
Yerli Malı Tebliği (13.09.2014)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (16.08.2014)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (16.08.2014)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(16.08.2014)
07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete ile Kamu İhale Mevzuatında yapılan önemli değişiklikler
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (07.06.2014)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (11.06.2011)
Hizmet Alımı Yöntemiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usüllerin örnekli analizi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel teklif alınan yapım işlerinde pursantaj oranları kullanılarak yeni birim fiyat oluşturulabilir mi? (Analiz)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (07.06.2014))
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Danışmanlık Hizmet Alımları İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (07.06.2014)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.06.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller (Değişiklikler İşlenmiş Tam Metin)
Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 933
• Toplam karar: 8874
• Bu ay eklenen kararlar: 26
• Bu hafta eklenen kararlar: 12
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.