ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYE
Bunları Biliyor Musunuz?
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında

3 Haziran 2017 CUMARTESİ                        Resmî Gazete                           Sayı : 30085

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2017/10121                                                                             

Ekli "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar"ın yürürlüğe konulması; Millî Savunma Bakanlığının 21/4/2017 tarihli ve 2564 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU TARAFINDAN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (b) BENDİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHALELERE İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

 

MADDE 1- 27/9/2010 tarihli ve 2010/1091 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İhale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere yaklaşık maliyet, ihtiyaç sahibi birimler tarafından hazırlanır ve dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2)Yaklaşık maliyete ihale ilanlarında yer verilmez. Yaklaşık maliyet isteklilere veya ihale süreci ile resmî ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

(3)Yaklaşık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle belirlenemediği hallerde, bu hususa onay belgesinde yer verilerek yaklaşık maliyet belirlenmeksizin alıma çıkılabilir."

MADDE 2- Aynı Esasların 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Yasaklılık sorgulamasına ilişkin işlemler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan ikincil mevzuatta yer alan hükümlere göre yapılır."

MADDE 3- Aynı Esasların 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin her türlü özelliğini belirten idari ve teknik şartnamelerin MKE tarafından hazırlanması esastır. Ancak, mal alımları, hizmet alımları ve yapım işlerinin özelliği nedeniyle MKE tarafından hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, danışmanlık hizmeti alınarak, uzman kişi veya kuruluşlara teknik şartname hazırlatılabilir. Bu durumda danışmanlık hizmet sunucusuna yaklaşık maliyet hesap cetveli de hazırlatılabilir. İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamaz. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamaz. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.'*

MADDE 4- Aynı Esasların 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "ihale usullerinde" ibaresi "ihale usulünde" şeklinde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) Ticaret odaları aracılığıyla duyurmak."

MADDE 5- Aynı Esasların 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Pazarlık usulü, ilansız yapılabilecek, idarece yapılan değerlendirme ve idarenin tedarikçi listesi bilgilerinin de dikkate alınması suretiyle ihale konusu işle ilgili en az iki isteklinin davet edildiği ve şartlan ile değerlendirme kriterleri ihale dokümanında belirtilen yeterlik değerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Bu usul, yapım işleri, hizmet ve mal alım ihalelerinden işin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi ve/veya ulusal menfaat ve güvenilirliğin gerektirdiği durumda ve/veya ARGE projelerinin gerçekleştirilmesinde kullanılabilir."

MADDE 6- Aynı Esasların 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (1) bendi eklenmiş ve maddeye aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir.

"c) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili bilimsel, teknik, fikri veya sanatsal gibi özel bir hakka sahip olduğu alımlar.

ç) Mevcut mal, teçhizat, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olduğunun teknik olarak tespit edilip raporlandırılması halinde ilk tedarikin yapıldığı gerçek veya tüzel kişilerden alınacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri."

"1) Genel Müdür Olur'u ile en az 5 kişiden oluşturulacak proje komisyonunca hazırlanacak rapor doğrultusunda, yurt dışında kurulacak üretim tesisi, üretim hattı modernizasyonu, teknoloji transferi ve sistem-alt sistem ve ürünlerin modifikasyonu ve modernizasyonu, bakım ve onarımı, silahların mobil hale getirilmesi, geliştirilmesi ve farklı sistemlere adaptasyonu için imzalanan satış sözleşmeleri kapsamında yapılacak mal ve hizmetler."

"(3) Birinci fıkranın (b) bendine göre yapılacak alımlarda oluşturulan komisyon tarafından alımın gerçek veya tüzel tek kişiden yapılma sebepleri ayrıntılı, net ve objektif bir biçimde ortaya konacak, bunlara ilişkin belgeler de komisyon raporuna eklenecektir. Diğer yandan mal alımlarıyla ilgili olarak, ihtiyacın niteliği, ihtiyaç konusu malın ayrıntılı teknik özellikleri ve ne amaçla kullanılacağı, anılan amacı en az aynı verimlilik, etkinlik ve fonksiyonellikle karşılayabilecek diğer ürünlerin-modellerin-markaların ve benzeri bulunup bulunmadığının tespitinin yapılıp yapılmadığı ve bulunmuyorsa nedenleri, ihtiyaç konusu malı satan başka firmaların olup olmadığı gibi hususlara yer verilecektir."

MADDE 7- Aynı Esasların 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Teklif mektubu ve geçici teminat da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı ile teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi ya da İhale Kayıt Numarası (İKN) yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, kaşelenir/mühürlenir."

MADDE 8- Aynı Esasların 20 nci maddesinin ikinci  fıkrası aşağıdaki şekilde

değiştirilmiştir.

"(2) 17 nci maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Değerlendirmeye alınmayan zarfın ön ve arka yüzünün fotokopisi çekilip ihale işlem dosyasına konulmasından sonra aslı istekliye iade edilir."

MADDE 9- Aynı Esasların 21 inci maddesinin birinci, üçüncü ve yedinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. İstenen diğer belgelerin noksan olması veya bu belgelerde önemsiz bilgi noksanlığı bulunması hâlinde, idarece belirlenen süre içerisinde isteklilerden, noksan belge ve/veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede noksan belge ve/veya bilgileri tamamlamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı irat kaydedilir."

"(3) Bu değerlendirme ve işlemler sonucunda, istenen belgeleri tamam ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir."

"(7) İsteklilerin teklifinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından resen düzeltilir. Bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir veya imza karşılığı tebliğ edilir. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmemesi halinde teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir."

MADDE 10- Aynı Esasların 22 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve 22 nci madde 23 üncü madde olarak, 23 üncü madde ise 22 nci madde olarak yeniden teselsül ettirilmiştir.

"(2) Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

(3)Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde kâr hariç yaklaşık maliyet tutarı; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde ise kâr hariç yaklaşık maliyetin 1,20 sayısına bölünmesinden elde edilen tutar sınır değer olarak kabul edilir. Yapım ihalelerinde ise sınır değer tespiti Kamu İhale Genel Tebliğinde yer alan hükümlere göre yapılır.

(4)Hizmet alım ve yapım ihalelerinde, ihale ilanında ve dokümanında belirtilmesi kaydıyla, sınır değerin altında olan tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin olarak aşağıdaki seçeneklerden biri uygulanabilir.

a) İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında olan isteklilerden açıklama isteneceğinin belirtildiği ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler ihale komisyonunca aşırı düşük teklif olarak tespit edilir ve bu isteklilerden birinci fıkrada belirtilen esaslara göre açıklama istenir.

b)İhale ilanında ve dokümanında ihalenin, açıklama istenmeksizin sonuçlandırılacağına ilişkin düzenleme bulunan ihalelerde, sınır değerin altında olan teklifler sorgulanmaksızın ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılır.

(5) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının ve/veya açık eksiltme sonucu oluşan teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde ihale dokümanında belirtilen oranda, sınır değerin altında olması halinde ise ihale dokümanında belirtilen oranın %50 fazlası oranında kesin teminat alınır."

MADDE 11- Aynı Esasların 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Esasların 25 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 25- (1) İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasından sonra en geç beş işgünü içerisinde ihale üzerinde bırakılan istekli de dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine bildirilir ve MKE'nin internet sitesinde ilan edilir.

(2) İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır."

MADDE 13- Aynı Esasların 28 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Yapılan bütün ihaleler bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşmeler idarece hazırlanır ve ihale yetkilisi ile yüklenici tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşmeler ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır."

MADDE 14- Aynı Esasların 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"ç) Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları, miktarı ve verilecek avans tutarında teminat alınacağı ile yıllara sâri alımlarda avans teminat mektubunun iade şartlan."

MADDE 15- Aynı Esasların 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 31- (1) Hizmet alımlarında bütün yerli istekliler lehine, mal alımlarında ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının tebliğleri doğrultusunda yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine %\5 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında ihale dokümanına hükümler konulabilir. Ancak, mal alım ihaleleri dışında yabancı istekliler ile ortak girişim yapmak suretiyle ihalelere katılan yerli İstekliler bu hükümden yararlanamaz."

MADDE 16- Aynı Esasların 32 nci maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve mevcut üçüncü fıkra beşinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

"(3) İhale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 3 (üç) işgünü içinde idareye şikayet başvurusunda bulunulabilir. Bu başvurular idare tarafından değerlendirilerek başvuru sahibine cevap verilir ve gerekli görülen işlemler yapılır.

(4) Ek sözleşme düzenlenip düzenlenmeyeceği ile denetim, muayene ve kabul usulüne ilişkin hususlar idare tarafından belirlenir ve bu hususlara ihale dokümanında yer verilir."

MADDE 17- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 18- Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

İhale Mevzuatıyla İlgili Tüm Duyurular
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (13.08.2018)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (13.08.2018)
Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge
Kamu İhale Mevzuatında 19.06.2018 Tarihinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Özet Bilgi
YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR. (19.06.2018)
HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR (19.06.2018)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (19.06.2018)
Kamu İhale Kanunda Değişiklik Yapılmıştır.
YAPIM İŞLERİNDE YERLİ MALI OLMASI ŞARTI GETİRİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARA İLİŞKİN DUYURU
İHALELERE YERLİ İSTEKLİLERİN KATILIMI İLE YERLİ MALINA FİYAT AVANTAJI UYGULAMASINDA YAŞANAN SORUNLARA İLİŞKİN DUYURU
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (31.03.2018)
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmıştır. (24.02.2018)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (06.02.2018)
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI DEĞİŞMİŞTİR.
9. YILIMIZA ÖZEL %20 İNDİRİM
KİK 2018 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (19.01.2018)
Taşeron İşçilerin Kadroya Geçirilmesine Dair Usul ve Esaslar (01.01.2018)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (30.12.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (30.12.2017)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (30.12.2017)
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (24.12.2017)
Kamu İhale Kanununda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır. (05.12.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (13.12.2017)
4734 Sayılı Kanunda Bazı Değişiklikler Yapılmıştır (01.07.2017)
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.06.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.06.2017)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.06.2017)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında
Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
Doğrudan Temin Kapsamında Yapılan Alımlarla İlgili düzenleyici Kurul Kararı
Android ve İOS Uygulamamız Yayında
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (04.03.2017)
kikuyusmazlikkararlari.com Kaybettiğiniz İhaleleri Geri Kazandırır
AŞIRI DÜŞÜK SINIR DEĞER HESABI ANDROİD UYGULAMAIZ YAYINDA
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN HESAPLANMASINDA KULLANILACAK R KATSAYISINA İLİŞKİN KAMU İHALE KURULU KARARI
25.01.2017 TARİHİNDE YAPILMIŞ OLAN KAMU İHALE MEVZUATI DEĞİŞİKLİKLERİNE İLİŞKİN ÖZET BİLGİ
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (25.01.2017)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
İhalelere Yönelik başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.01.2017)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değiştirilmiştir (25.01.2017)
KİK 2017 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (21.01.2017)
Maliye Bakanlığının Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhalelerde Personel Sayısının Arttırılmasıyla İlgili Genelgesi
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.11.2016)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.(29.11.2016)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (29.11.2016)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (29.11.2016)
677 ve 678 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile Kamu İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır. (22.11.2016)
Kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri KAZANDIRIR!
PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde değişiklik Yapılmıştır. (29.09.2016)
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
İçişleri Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
İhale Mevzuatında Değişiklikler Yapılmıştır
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.05.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (27.05.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.05.2016)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.05.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.04.2016)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ( 27.04.2016)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (27.04.2016)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (27.04.2016)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (27.04.2016)
Asgari Ücret Desteği İle İlgili SGK Duyurusu
KİK 2016 Yılı Eşik Değerleri ve Parasal Limitleri Açıkladı (29.01.2016)
Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 6661 Sayılı Kanun (27.01.2016)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (28.07.2015)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (06.11.2015)
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28.07.2015)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (12.06.2015)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır.(12.06.2015)
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (12.06.2015)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Değiştirilmiştir (12.06.2015)
Özel Tüketim Vergisi değişikliğinden Kaynaklı Olarak Hesaplanacak Fiyat Farkı ile İlgili Düzenleyici Kurul Kararı (05.06.2015)
Kamu İhale Kanunu, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile İş Sağlığı ve Güvenliği Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (23.04.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (17.03.2015)
Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımları Kapsamında İstihdam Edilen İşçilerin Kıdem Tazminatlarının Ödenmesi Hakkında Yönetmelik (08.02.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Uygun Görüş Alınması, Görevlilerin Sorumlulukları ile Yaptırımlar Hakkında Yönetmelik (06.02.2015)
Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelik (22.01.2015)
07.06.2014 Tarihinde Değiştirilen ve 01.01.2015 Tarihinde Yürürlüğe Giren İhale mevzuatındaki Düzenlemelerle İlgili Önemli Duyuru (01.01.2015)
Orta ve Yüksek Teknolojili Sanayi Ürünleri Listesi (31.12.2014)
İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (11.09.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (25.12.2014)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (25.10.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (25.10.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı (02.10.2014)
Yerli Malı Tebliği (13.09.2014)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (16.08.2014)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (16.08.2014)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (16.08.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yön. Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik(16.08.2014)
07.06.2014 tarih ve 29023 sayılı Resmi Gazete ile Kamu İhale Mevzuatında yapılan önemli değişiklikler
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır (07.06.2014)
Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği (11.06.2011)
Hizmet Alımı Yöntemiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usüllerin örnekli analizi
Anahtar Teslimi Götürü Bedel teklif alınan yapım işlerinde pursantaj oranları kullanılarak yeni birim fiyat oluşturulabilir mi? (Analiz)
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Hizmet Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (07.06.2014))
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmıştır. (07.06.2014)
Danışmanlık Hizmet Alımları İhaleleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmadına Dair Yönetmelik (07.06.2014)
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (07.06.2014)
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller (Değişiklikler İşlenmiş Tam Metin)
Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 838
• Toplam karar: 7808
• Bu ay eklenen kararlar: 15
• Bu hafta eklenen kararlar: 0
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Onbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, Aradığınız Kik Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.