Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
D2 yetki belgesinin sunulmasının istenildiği taşıma ihalesinde D4 yetki belgesi sunulması mevzuata uygun mudu...
İş Artışı ve Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması (Makale)...
Saatlik asgari ücret nasıl hesaplanır?...
Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde İhbar tazminatı nı ödeme yükümlülüğü kime aittir?...
İhalelere katılmaktan yasaklama kararlarınin ilgililere tebliğ edilmesi gerekir mi? (Danıştay Kararları)...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
İhale yetkilisi, ihale komisyonunun kararlarını hangi yönleriyle denetler? (Danıştay Kararı)...
İdarece sözleşmenin fesh edilmesi durumunda yükleniciden gecikme cezası kaç gün olarak kesilebilir? (Yargıt...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen şirketi personeli gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?(Sayıştay Karar...
Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
Kesinleşmiş Vergi Borcu Nasıl Belirlenir?(Makale)...
Anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır?...
Mahkeme kararı olmadan işverenler işçilerin ücretlerinde kesinti yapabilirler mi? (Yargıtay Kararı)...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
İdareye sunduğu bilanço bilgilerinin gerçeğe uygun olmadığı tespit edilen istekli hakkında hangi yaptırı...