Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Sözleşme aşamasında kimler için adli sicil kaydı istenilmelidir?...
İş Artışı ve Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması (Makale)...
Bayilik veren firma ile bayi aynı ihaleye teklif verebilir mi? (Danıştay Kararı)...
İhale yetkilisi, ihale komisyonunun kararlarını hangi yönleriyle denetler? (Danıştay Kararı)...
Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...
İdareler hangi durumlarda nefaset kesintisi yapabilir, hangi durumlarda yapıyı kabul etmeyebilir? (Yargıtay Kar...
Bayilik veren firma ile bayi aynı ihaleye teklif verebilir mi? (Danıştay Kararı)...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...
Kesinleşmiş Vergi Borcu Nasıl Belirlenir?(Makale)...
Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenleme şartları nelerdir?...
Yetkili satıcılık belgelerinin imzalı olması zorunlu mudur?...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
D2 yetki belgesinin sunulmasının istenildiği taşıma ihalesinde D4 yetki belgesi sunulması mevzuata uygun mudu...
İş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına aynı kişi tarafından imzalanma...
İdareler iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını nasıl anlayabilirler?...
Kıdem tazminatı ödenmesinde yüklenicilerin sorumluluğu var mıdır?(Yargıtay Kararı)...
İdareler hangi durumlarda yüklenicilerin kesin teminatlarını irad kaydedebilirler?...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları iş deneyim belgesi düzenleyebilirler mi?...