Doğrudan temin ile yapılan alımlara ilişkin KİKe yapılan şikayet başvuru bedelleri geri alınabilir mi?...
Yetkili satıcılık belgelerinin imzalı olması zorunlu mudur?...
Kıdem tazminatı ödenmesinde yüklenicilerin sorumluluğu var mıdır?(Yargıtay Kararı)...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
İdareler iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını nasıl anlayabilirler?...
Kat karşılığı yapılan işlerde, iş deneyim tutarı nasıl hesaplanır?...
İş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına aynı kişi tarafından imzalanma...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
Mahkeme kararı olmadan işverenler işçilerin ücretlerinde kesinti yapabilirler mi? (Yargıtay Kararı)...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Teklif bedeli içermeyen mektuplar 'teklif mektubu' niteliği kazanabilir mi?...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
İhale yetkilisinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
Bayilik veren firma ile bayi aynı ihaleye teklif verebilir mi? (Danıştay Kararı)...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için manavi tazminat talebinde bulu...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...