Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Yargı Harcı kesinleşmiş vergi borcu olarak kabul edilebilir mi?...
İş deneyim belgesinin EKAP'a 01.07.2016 tarihinden sonra kaydedilmesi belgenin geçersiz olması sonucunu doğuru...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları iş deneyim belgesi düzenleyebilirler mi?...
Alt Yükleniciler sözleşmeleri gereği yapmaları gereken işlerin bir kısmını başka firmalara yaptırabilirl...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
İdarece sözleşmenin fesh edilmesi durumunda yükleniciden gecikme cezası kaç gün olarak kesilebilir? (Yargıt...
İhale yetkilisinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
İdareler hangi durumlarda yüklenicilerin kesin teminatlarını irad kaydedebilirler?...
Sözleşme aşamasında kimler için adli sicil kaydı istenilmelidir?...
1 (Bir) saatlik asgari işçilik ücreti nasıl hesaplanır? (Danıştay Kararı)...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Kıdem tazminatı ödenmesinde yüklenicilerin sorumluluğu var mıdır?(Yargıtay Kararı)...
Pazar günleri yapılan çalışmaların tümünde işçilere fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir mi? ...
İdareler hangi durumlarda nefaset kesintisi yapabilir, hangi durumlarda yapıyı kabul etmeyebilir? (Yargıtay Kar...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Doğrudan temin ile yapılan alımlara ilişkin KİKe yapılan şikayet başvuru bedelleri geri alınabilir mi?...
İdareler iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını nasıl anlayabilirler?...