Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...
İdareye sunduğu bilanço bilgilerinin gerçeğe uygun olmadığı tespit edilen istekli hakkında hangi yaptırı...
İdareler iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını nasıl anlayabilirler?...
İş deneyim belgesinin EKAP'a 01.07.2016 tarihinden sonra kaydedilmesi belgenin geçersiz olması sonucunu doğuru...
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen şirketi personeli gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?(Sayıştay Karar...
1 (Bir) saatlik asgari işçilik ücreti nasıl hesaplanır? (Danıştay Kararı)...
Yargı Harcı kesinleşmiş vergi borcu olarak kabul edilebilir mi?...
Sözleşme tutarı kaç lira olan ihaleler ön mali kontrole tabidir?...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde İhbar tazminatı nı ödeme yükümlülüğü kime aittir?...
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen şirketi personeli gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?(Sayıştay Karar...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Kesin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi durumunda, güncellenmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları iş deneyim belgesi düzenleyebilirler mi?...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Şirketi temsile yetkili müdürün görevi şirketin ortaklarının değişmesi durumunda sona erer mi?...
Yetkili satıcılık belgelerinin imzalı olması zorunlu mudur?...
İdarece sözleşmenin fesh edilmesi durumunda yükleniciden gecikme cezası kaç gün olarak kesilebilir? (Yargıt...
Doğrudan temin ile yapılan alımlara ilişkin KİKe yapılan şikayet başvuru bedelleri geri alınabilir mi?...