Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına dair itiraz süresi ne zaman başlar? (Danıştay Kararı)...
Alt Yükleniciler sözleşmeleri gereği yapmaları gereken işlerin bir kısmını başka firmalara yaptırabilirl...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Mahkeme kararı olmadan işverenler işçilerin ücretlerinde kesinti yapabilirler mi? (Yargıtay Kararı)...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
OKAS kodu Nedir? OKAS kodunun idarece yanlış belirlenmesinin ihaleye etkileri nelerdir?...
Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...
Sözleşme aşamasında kimler için adli sicil kaydı istenilmelidir?...
İdareler hangi durumlarda yüklenicilerin kesin teminatlarını irad kaydedebilirler?...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
İdarece sözleşmenin fesh edilmesi durumunda yükleniciden gecikme cezası kaç gün olarak kesilebilir? (Yargıt...
Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...
Alternatif teklif verilebilen haller dışında alternatif teklif veren isteklilere hangi yaptırımlar uygulanır?...
Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenleme şartları nelerdir?...
Personel çalıştırılmasına dayalı işlerde İhbar tazminatı nı ödeme yükümlülüğü kime aittir?...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Kesin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi durumunda, güncellenmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...