Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
İdareler iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını nasıl anlayabilirler?...
İdareye sunduğu bilanço bilgilerinin gerçeğe uygun olmadığı tespit edilen istekli hakkında hangi yaptırı...
İş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına aynı kişi tarafından imzalanma...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları iş deneyim belgesi düzenleyebilirler mi?...
İş Artışı ve Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması (Makale)...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...
Bayilik veren firma ile bayi aynı ihaleye teklif verebilir mi? (Danıştay Kararı)...
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen şirketi personeli gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?(Sayıştay Karar...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
İdarece sözleşmenin fesh edilmesi durumunda yükleniciden gecikme cezası kaç gün olarak kesilebilir? (Yargıt...
Saatlik asgari ücret nasıl hesaplanır?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenleme şartları nelerdir?...
İdareler hangi durumlarda nefaset kesintisi yapabilir, hangi durumlarda yapıyı kabul etmeyebilir? (Yargıtay Kar...
Alt Yükleniciler sözleşmeleri gereği yapmaları gereken işlerin bir kısmını başka firmalara yaptırabilirl...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için manavi tazminat talebinde bulu...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerinin idarelerce mühürlenip imzalanması gerekir mi?...