ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

Damga Vergisini Sözleşme İmzalandıktan Sonra Ödemek Mümkün müdür?

İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yöntem nakit olarak vergi dairesine yatırmaktır. Hatta bazı istekliler ihale kararı damga vergisini zamanında ödemediği için daha sözleşme dahi imzalamadan cezai yaptırıma maruz kalmaktadırlar.

Peki sözleşme imzaladıktan sonra sözleşme damga vergisi ödemek mümkün müdür? Bu analizimizde bu konuyu irdelemeye çalışacağız.

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yapılan değişiklik ile pul yapıştırılması suretiyle ödeme usulü madde metninden çıkarılmış, buna paralel olarak 16 ve 20 nci maddeler yürürlükten kaldırılmıştır. 488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 18 inci maddesinde yapılan değişiklik ile makbuz karşılığında ödeme şekli asıl ödeme usulü olarak belirlenmiş

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değişik 22 nci maddesi aşağıdaki gibidir

"a)Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler, kurum ve kuruluşlar tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisi, ertesi ayın yirminci günü akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve yirmialtıncı günü akşamına kadar ödenir.

b) (a) bendi dışındaki hallerde, kâğıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine bir beyanname ile bildirilir ve aynı süre içinde ödenir. "

Maliye Bakanlığı'nın Damga Vergisi Kanunu 44 Seri Nolu Genel Tebliği'nde

 

"1- Genel bütçeli dairelerle kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisi uygulaması:

488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 22 nci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara ilişkin damga vergisinin aşağıda belirtildiği şekilde ödenmesi uygun görülmüştür.

 

Genel bütçeli daireler ile kişiler arasında düzenlenen kağıtlara (ihale kararları hariç) ait damga vergisi, anılan dairece kağıdın mahiyeti ve nispi veya maktu vergi tutarını gösteren formüle edilmiş bir yazıyla, kişinin tabi olduğu ödeme usulüne bakılmaksızın, kişiler tarafından, kağıdın düzenlenmesinden önce peşin olarak, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine makbuz karşılığı ödenir. Ayrıca, verginin ödendiğine dair mükellefçe getirilecek makbuzun aslının ilgili iş kağıdına bağlanması, makbuzun onaylı bir örneğinin ilgiliye verilmesi ve düzenlenen makbuza da verginin hangi işe ve kağıda ait olduğuna dair bilginin yazılması gerekmektedir. 

Söz konusu kağıtların noterliklerde düzenlenmesi halinde, bu kağıtlara ait damga vergilerinin 1512 sayılı Noterlik Kanunu çerçevesinde noterler tarafından makbuz karşılığı tahsil ve beyan edilmesi uygulamasına devam edilecektir.

Genel bütçeli daireler tarafından alınan ihale kararlarına ait damga vergisinin, ihale kararının müteahhide tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, verginin mükellefi olan müteahhitlerce, genel bütçeli idarelere hizmet veren saymanlıklara veya mükellefin gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, ihale kararının tebliğinden itibaren en geç 15 gün içinde, beyanname verilmeksizin, makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir." hükümleri bulunmaktadır.

Yukarıdaki hükümlerden de anlaşılacağı üzere Maliye Bakanlığınca belirlenen mükellefler tarafından bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergileri ertesi ayın yirmialtıncı gününe kadar ödenebilir. Diğer hallerde ise kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde vergi dairesine ödenmesi zorunludur.

Ayrıca; Genel Bütçeye dahil idareler tarafından düzenlenen ihale kararları damga vergisinin ihale kararından itibaren 15 gün içinde makbuz karşılığı ödenmesi, Sözleşme damga vergisinin ise sözleşme düzenlenmeden önce maktu vergi tutarını gösteren belge ile makbuz karşılığı ödenmesi gerekmektedir.

Genel Bütçe kapsamında olmayan idareler ile imzalanan sözleşmelerde yukarıdaki 44 seri nolu tebliğ uygulanmayacaktır.

 

Maliye Bakanlığı’nca belirlenen mükellefler hangileridir?

1-Katma Bütçeli İdareler

2-İl Özel İdareleri ve Belediyeler

3-Döner Sermayeli Kuruluşlar

4-Bankalar

5-Kamu İktisadi Teşebbüsleri

6-Devler ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İştirakleri

7-Özerk Kuruluşlar

8-Diğer Kamu Kurumları

9-Anonim Şirketler

10-Kurumlar Vergisi Kanuna Tabi Diğer Mükellefler (32 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

11-Kollektif ve Adi Komandit Şirketler (32 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

12-Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar (32 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

13-İşletme Esasına Göre Defter Tutanlar (43 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

14-Serbest Meslek Erbabı (44 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği)

16, 32, 43 ve 44 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliğleri ile damga vergisi mükellefiyeti ile ilgili düzenlemeler yapılmış olup Yukarıda 1-9 arası sayılan mükelleflerin (Anonim şirketler dahil) sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi zorunludur. Yukarıda 10-14 arasındaki  Mükelleflerin ise sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi kendi isteklerine bırakılmıştır.

Sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettiren kurumlar "Damga Vergisi Defteri" tutmak ve onaylatmak zorundadır. Bu konuda, diğer defterlerde olduğu gibi tasdik zamanına, kayıt nizamına vb. uyulmak zorundadır.

Genel Bütçeli İdareler Hangileridir?

Hangi idarelerin genel bütçe kapsamında olduğunu görmek için aşağıdaki linki tıklayabilirsiniz.

http://euygulama.dpb.gov.tr/devletteskilati/kontrollu/Butce.aspx

 

Limited Şirketler Damga Vergisi Defteri tutmak zorunda mıdır?

Limited şirketler Damga Vergisi defteri tutmak zorunda değildir. 43 Seri no’lu tebliğde açıklandığı üzere limited şirketlerin ‘’sürekli Damga Vergisi mükellefiyeti tesis ettirmesi" ve Damga Vergisi defteri tutmaları ihtiyaridir. Sürekli mükellefiyet tesis ettirmek istemeyen bu mükelleflerin, Damga Vergisi defteri tutmalarına gerek bulunmamaktır. Ancak limited şirketlerin sürekli mükellefiyet tesis ettirmesi halinde Damga Vergisi defterini tasdik ettirmek suretiyle tutması zorunludur.

Anonim Şirketler taraf oldukları işlemlere ilişkin Damga Vergilerini nasıl öderler?

Anonim Şirketler (Vergi Usul Kanunu) VUK’a göre Damga Vergisi Defteri tutmak, onaylatmak ve kayıt nizamına ilişkin hükümlere uymak zorundadırlar. Anonim Şirketler bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisini ertesi ayın 23. günü akşamına kadar beyan edip 26. günü akşamına kadar ödeyebilirler.

Limited şirketler taraf oldukları işlemlere ilişkin Damga Vergilerini nasıl öderler?

Bu konuyu ikiye ayırabiliriz.

a) Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirmeyi Tercih Eden Limited Şirketler

Tercihini sürekli mükellefiyet tesis ettirmekten yana kullanan limited şirketler, Damga Vergisi mükellefiyetlerini anonim şirketlerin tabi olduğu esaslara göre yerine getireceklerdir. Buna göre, bu yöntemi tercih eden mükellefler, VUK’a göre Damga Vergisi defteri tutmak, onaylatmak ve kayıt nizamına ilişkin hükümlere uymak zorundadırlar. Bu mükellefler bir ay içinde düzenlenen kağıtların vergisini ertesi ayın 23. günü akşamına kadar beyan edip 26. günü akşamına kadar ödeyebilirler.

b) Sürekli Mükellefiyet Tesis Ettirmemeyi Tercih Eden Limited Şirketler

Tercihini sürekli mükellefiyet tesis ettirmemekten yana kullanan limited şirketler ise,  düzenledikleri veya taraf oldukları kağıtlara ilişkin damga vergilerini Kanunun 22’nci maddesi uyarınca kağıdın düzenlendiği tarihi izleyen onbeş gün içinde ilgili vergi dairesine Damga Vergisi beyannamesi ile bildirecek ve aynı süre içinde ödeyeceklerdir

Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım.

a) Damga Vergisi Kanununa göre süreksiz mükellefiyeti ihtiyari olarak seçen A Limited Şirketi  05.05.2017 tarihinde Genel Bütçeye dahil olan bir idare ile sözleşme imzalamıştır. Bu durumda A Limited Şirketi sözleşme imzalamadan önce Sözleşme Damga Vergisini ödeyecektir.

b) Damga Vergisi Kanununa göre süreksiz mükellefiyeti ihtiyari olarak seçen A Limited Şirketi  05.05.2017 tarihinde Genel Bütçeye dahil olmayan bir idare ile sözleşme imzalamıştır. Bu durumda A Limited Şirketi sözleşme imzaladıktan sonra en 20.05.20.15 tarihine kadar Vergi Dairesine beyan ederek Sözleşme Damga Vergisini ödeyecektir.

c) A Limited Şirketi sürekli mükellefiyet tesis ettirmeyi tercih etmiş ise 05.05.2017 tarihinde Genel Bütçeye dahil olmayan bir idare ile imzaladığı sözleşme için 23.06.2017 tarihine kadar Vergi Dairesine beyan ederek 26.06.2017 tarihine kadar sözleşme damga vergisini ödeyebilecektir.

 

SONUÇ

Damga Vergisi Defteri tutması zorunlu olan Anonim Şirketler ile Damga Vergisi Defteri tutmayı tercih eden Limitied Şirketler, Kollektif ve Adi komandit Şirketler Genel Bütçeye Dahil olmayan (Üniversiteler, Belediyeler, SGK, v.b) idareler ile imzalayacakları sözleşmeler için sözleşme damga vergisini sözleşme imzalandığı tarihten sonraki ayın yirmialtısına kadar ilgili vergi dairelerine ödeyebilirler.


İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ...

0...


www.kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri kazandırır..Danışman...

0...


20 Şubat 2020 PERŞEMBE günü 31045 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kanun değişi...

0...


Bilindiği üzere, vergilendirmede, prensip olarak, dönemsellik esastır. Takvim yı...

0...


İhalelere teklif veren firmalar, ihalelere girebilmek ve sözleşme imzalayabi...

0...


İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yönte...

0...


Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmı...

0...


Kamu İhale Kurumuna Yatırılan İtirazen Şikayet Bedelinin Geri Alınması Mümkün Mü...

0...


Kamu ihalelerine katılan firmalar kanun ve mevzuat hakkında ki bilgi eksiklikl...

0...


İhale sürecindeki muhtemel hatalarınızı önleyebilirsiniz;İhaleyi yapacak olan i...

11...


Teklif mektubunda şirketin unvanını bir harf hatasıyla yanlış yazan isteklilerin...

3...


İHALE MEVZUATIYLA İLGİLİ CEVABINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ SORUNUZU UZMANIMIZA SORUN...

1...

TOPLAM : 12 Güncel Başlık Sayfa : 1 |

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 990
• Toplam karar: 9259
• Bu ay eklenen kararlar: 89
• Bu hafta eklenen kararlar: 19
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.