İdareler hangi durumlarda nefaset kesintisi yapabilir, hangi durumlarda yapıyı kabul etmeyebilir? (Yargıtay Kar...
Kesin teminat mektuplarının gelir kaydedilmesi durumunda, güncellenmesi gerekir mi? (Sayıştay Kararı)...
İhale yetkilisi, ihale komisyonunun kararlarını hangi yönleriyle denetler? (Danıştay Kararı)...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Teklif bedeli içermeyen mektuplar 'teklif mektubu' niteliği kazanabilir mi?...
Anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır?...
İş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına aynı kişi tarafından imzalanma...
Alternatif teklif verilebilen haller dışında alternatif teklif veren isteklilere hangi yaptırımlar uygulanır?...
D2 yetki belgesinin sunulmasının istenildiği taşıma ihalesinde D4 yetki belgesi sunulması mevzuata uygun mudu...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına dair itiraz süresi ne zaman başlar? (Danıştay Kararı)...
Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...
Ticaret sicil gazetesinin fotokopi olarak sunulması mevzuata uygun mudur?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
İhale Komisyonu üyelerinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
Alt Yükleniciler sözleşmeleri gereği yapmaları gereken işlerin bir kısmını başka firmalara yaptırabilirl...
İhalelerde kimler için yasaklılık teyidi yapılmalıdır?...
Kesinleşmiş Vergi Borcu Nasıl Belirlenir?(Makale)...