İdareler hangi durumlarda yüklenicilerin kesin teminatlarını irad kaydedebilirler?...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için manavi tazminat talebinde bulu...
Geçici teminat mektubunun temel unsurları nelerdir?...
İş deneyim belgesinin EKAP'a 01.07.2016 tarihinden sonra kaydedilmesi belgenin geçersiz olması sonucunu doğuru...
Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenleme şartları nelerdir?...
Bayilik veren firma ile bayi aynı ihaleye teklif verebilir mi? (Danıştay Kararı)...
Sözleşme tutarı kaç lira olan ihaleler ön mali kontrole tabidir?...
İdareler hangi durumlarda nefaset kesintisi yapabilir, hangi durumlarda yapıyı kabul etmeyebilir? (Yargıtay Kar...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
Kat karşılığı yapılan işlerde, iş deneyim tutarı nasıl hesaplanır?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi üzerinde idarenin imza, onay ve mührünün yer almaması ihaleden...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerinin idarelerce mühürlenip imzalanması gerekir mi?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
D2 yetki belgesinin sunulmasının istenildiği taşıma ihalesinde D4 yetki belgesi sunulması mevzuata uygun mudu...
İhale yetkilisinin, verdiği kararlar için cezai sorumluluğu var mıdır? (Danıştay Kararı)...
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen şirketi personeli gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?(Sayıştay Karar...
Alt yükleniciler işin en fazla ne kadarını yapabilirler?...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...