Öğrenci taşıma işinde, R sınır değer katsayısı kaç olarak alınmalıdır?...
Alternatif teklif verilebilen haller dışında alternatif teklif veren isteklilere hangi yaptırımlar uygulanır?...
1 (Bir) saatlik asgari işçilik ücreti nasıl hesaplanır? (Danıştay Kararı)...
Mal alımı ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanması zorunlu mudur?...
Sözleşme imzalamak için Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen süre idarece uzatılabilir mi?...
Yargı Harcı kesinleşmiş vergi borcu olarak kabul edilebilir mi?...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
İhalelere katılmaktan yasaklama kararlarınin ilgililere tebliğ edilmesi gerekir mi? (Danıştay Kararları)...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
İdarece sözleşmenin fesh edilmesi durumunda yükleniciden gecikme cezası kaç gün olarak kesilebilir? (Yargıt...
Alt yükleniciler işin en fazla ne kadarını yapabilirler?...
İş Artışı ve Fiyat Farkı Ödemelerinde Damga Vergisi Uygulaması (Makale)...
Kıdem tazminatı ödenmesinde yüklenicilerin sorumluluğu var mıdır?(Yargıtay Kararı)...
Değerlendirme dışı bırakılan isteklinler iptal kararına karşı hangi mercilere itirazda bulunabilirler?...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
D2 yetki belgesinin sunulmasının istenildiği taşıma ihalesinde D4 yetki belgesi sunulması mevzuata uygun mudu...
İhale yetkilisi, ihale komisyonunun kararlarını hangi yönleriyle denetler? (Danıştay Kararı)...
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları iş deneyim belgesi düzenleyebilirler mi?...
Hizmet alımı yoluyla istihdam edilen şirketi personeli gerçekleştirme görevlisi olabilir mi?(Sayıştay Karar...
Kat karşılığı yapılan işlerde, iş deneyim tutarı nasıl hesaplanır?...