Sözleşme tutarı kaç lira olan ihaleler ön mali kontrole tabidir?...
Pazar günleri yapılan çalışmaların tümünde işçilere fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir mi? ...
Devredilen işlerde iş deneyim belgesi düzenleme şartları nelerdir?...
İdarece sözleşmenin fesh edilmesi durumunda yükleniciden gecikme cezası kaç gün olarak kesilebilir? (Yargıt...
Şirketi temsile yetkili müdürün görevi şirketin ortaklarının değişmesi durumunda sona erer mi?...
İş ortaklığının teklif mektubunun hem pilot ortak hem de özel ortak adına aynı kişi tarafından imzalanma...
Kıdem tazminatı ödenmesinde yüklenicilerin sorumluluğu var mıdır?(Yargıtay Kararı)...
Anonim şirketlerde hisse devri nasıl yapılır?...
İdareler hangi durumlarda nefaset kesintisi yapabilir, hangi durumlarda yapıyı kabul etmeyebilir? (Yargıtay Kar...
İdareler iş deneyim belgelerinin EKAP'a kayıtlı olup olmadığını nasıl anlayabilirler?...
İdareye sunduğu bilanço bilgilerinin gerçeğe uygun olmadığı tespit edilen istekli hakkında hangi yaptırı...
Aynı tarihlerde birden fazla şantiyede şantiye şefliği yapan kişilere iş denetleme belgesi düzenlenebilir m...
Aynı poz numaralı iş kalemlerine farklı birim fiyat teklif edilmesi mevzuata uygun mudur? (Danıştay Kararı)...
1 (Bir) saatlik asgari işçilik ücreti nasıl hesaplanır? (Danıştay Kararı)...
Sözleşme imzalamak için Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen süre idarece uzatılabilir mi?...
Yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığına dair itiraz süresi ne zaman başlar? (Danıştay Kararı)...
İstekliler firmaları hakkında haksız yere yasaklama kararı veren idareler için maddi tazminat talebinde bulun...
Geçici teminat mektubunun temel unsurları nelerdir?...
Götürü bedel teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı ihalelerinde iş artışı yapılabilir mi?...
EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgelerinin idarelerce mühürlenip imzalanması gerekir mi?...