ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?
KARAR ARŞİVİ Geçerliliğini Yitiren Kararlar

Geçerliliğini Yitiren Kararlar
2013 fiyatlarıyla kaç liraya kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet alımları pazarlık usulü 21-f maddesine göre ihale edilebilir?
2014 yılı Temmuz ayında mezun olan bir mühendis 2015 Haziran ayında yapılan ihalede diplomasını iş deneyim belgesi olarak kullanabilir mi?
2014 yılında yapılan bir ihalede, kendi malı olan makine araçları tevsik etmek için YMM onaylı 2013 yılına ait amortisman listesi ve finansal kiralama sözleşmesi sunulabilir mi?
2017 yılı itirazen şikâyet başvuru bedelleri kaç liradır?
2017 yılında yapılan bir ihalede, ihale konusu işte çalıştırılacak 34 adet araç ve ekipmandan 14ünün isteklinin kendi malı ve 2017 model olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
2017 yılında yürürlükte olan saatlik asgari ücret kaç liradır?
42 aracın çalıştırılmasının istenildiği çöp toplama ihalesinde, isteklinin kendi malı olması istenilen 6 adet araç için ayrıca model yılı şartı istenilmesi mevzuata uygun mudur?
4734 sayılı Kanunun 10. maddesinde yer alan ve denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgelerin ilk beş yıl en fazla beşte bir oranında değerlendirilmesi yönündeki hükümde, bu beş yıllık süre ilgilinin odaya kayıt olma tarihinden itibaren mi yoka iş deneyim belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren mi başlar? (Mahkeme Kararı)
Araç kiralama ihalesinde kiralaması planlanan 3(üç) araçtan ikisinin isteklinin kendi malı olması istenilmesi mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)
Araç kiralama ihalesinde, idare tarafından isteklinin kendi malı olarak istenilen araçarın teknik özelliklerinin çok dar bir çerçevede belirlenmesi mevzuata uygun mudur?
Araç kiralama ihalesinde, ihale kapsamında istenilen 7 grup araçtan sadece bir gruba ait araçların tamamının isteklinin kendi malı olma şartının getirilmesi mevzuata uygun mudur?
Araç kiralama ihalesinde, ihalede kullanılmak üzere istenilen 21 araçtan 6 tanesinin isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
Araç kiralama ihalesinde, kiralanacak toplam 180 adet araçtan 100 tanesinin isteklinin kendi malı ve '0' km olarak istenmesi mevzuata uygun mudur?
Araç sayısının belirtilmediği taşıma ihalesinde,20 adet aracın isteklinin kendi malı olarak istenilmesi mevzuata uygun mudur?
Asfalt alımı ihalesinde 1 adet asfalt plenti ile 1 adet beton parke tesisinin isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)
Asfalt yapım işi ihalesinde, asfalt plentinin isteklinin kendi malı olmasının istenilmesi, ihalenin yapıldığı ilin sınırları içerisinde kurulu halde olmasının istenilmesi mevzuata uygun mudur?
Asfalt yapımı işinde 1 adet asfalt plenti, 1 adet finişer ve 1 adet trimerin isteklinin kendi malı olma şartının getirilmesi mevzuata uygun mudur? (Mahkeme Kararı)
Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında maliyet tespit raporu hangi durumda sunulubailir?
Aşırı düşük tekliflerin belirlenebilmesi için sınır değer hesaplanırken, yasaklı olan yada haklarında kamu davası açılmış olan istekliler değerlendirmeye alınmalı mıdır?
Bilanço veya bilançonun bölümleri Serbest Muhasebeci tarafından onaylanabilir mi? (Danıştay Kararı)
Bir ihalede isteklinin kendi malı olması istenilen araçlara model yılı şartı getirilmesi mevzuata uygun mudur?
Bir işin personel çalıştırılmasına dayalı iş olarak değerlendirilebilmesi için hangi şartların sağlanması gerekir?
Bir kişiye ait iş denetleme belgesinin belge tutarının tüzel kişilikte beşte birinin veya tamamının değerlendirmeye alınabilmesi için belgedeki sözleşme tarihi mi yoksa belge sahibinin ortak olduğu tarih mi dikkate alınır?
Bir tüzel kişiliğin yarıdan fazla hisseye sahip gerçek kişi ortağının iş denetleme belgesini tam olarak kullanılabilmesi için hangi şartların sağlanması gereklidir?
Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif nasıl belirlenir?
Çöp toplama ihalesinde isteklinin kendi malı olması istenilen araçlara 2009 ve üstü model olma şartı getirilebilir mi?
Çöp toplama ihalesinde isteklinin kendi mlı olması istenilen araçların teknik özelliklerine idari şartnamede yer verilmeyerek teknik şartnamede yer verilmesi mevzuata uygun mudur?
Çöp toplama ihalesinde, işin yürütülmesi için istenilen 36 adet araçtan 3 adet aracın isteklinin kendi malı olması ve bu araçlarada model yılı şartı getirilmesi(en az 2009 model gibi) mevzuata uygun mudur?
Doküman bedelini ödediği halde doküman satın alındığına dair belgeyi doldurmayan isteklinin teklifi geçerli olarak kabul edilebilir mi?