ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?
KARAR ARŞİVİ Geçerliliğini Yitiren Kararlar

Geçerliliğini Yitiren Kararlar
İsteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin tutarı istenilen tutarı sağlamazsa ne olur?
İdarenin, ihale döküman bedelinin basım maliyetinin çok üzerinde belirlemesi durumunda ihale iptal edilir mi?
İdare tarafından makine yada araçların isteklinin kendi malı olarak istenilmesi ihale mevzuatına uygun mudur?
İhale konusu işte çalıştırılacak araçların isteklinin kendi malı olma zorunluluğu olmadığı durumlarda, idare bu araçlara ait proforma fatura isteyebilir mi?
Hangi işler
İdarenin istenilen makine ekipman ve malzemelerle ilgili kendi malı olma şartı getirmediği durumda isteklinin sadece taahhütname sunması mevzuatat uygun mudur?
Hizmet işinin yerine getirilmesi sırasında kullanılacak araçların isteklinin kendi malı olduğunu tesvik etmek için araçların ruhsatlarının yerine SMMM onaylı demirbaş ( amortisman ) defteri sunulması mevzuata uygun mudur?
Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklif nasıl belirlenir?
İdarenin, ihale konusu işte kullanılması öngörülen araçların %50''den fazlasının isteklinin kendi malı olması koşulunu getirmesi rekabeti engelleyici durum olarak değerlendirilebilir mi?
İsteklilerin teklif dosyası ekinde idareye sunmuş olduğu ticaret sicil gaztesinde hangi bilgilerin olması gereklidir?
Personel Çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde,
Doküman bedelini ödediği halde ihale dokümanını teslim almamış olan isteklinin teklifi geçerli olarak kabul edilebilir mi?
İstekliler ihale dosyasında sundukları odaya kayıtlı olduklarını gösterir belgeyi ne zaman almaları gerekir?