ÜYE GİRİŞİ YENİ ÜYEBunları Biliyor Musunuz?

KAYBETTİĞİNİZ İHALELERİ GERİ KAZANDIRIYORUZ

www.kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri kazandırır..

Danışmanlığını yaptığımız firmanın ihaleden haksız yere elenmesi neticesinde KİK e yaptığımız başvuru neticesinde KİK düzeltici işlm kararı vermiştir. Karar aşağıdadır..

Toplantı No     : 2020/019

Gündem No     : 31

Karar Tarihi     : 07.05.2020

Karar No     : 2020/UY.II-824

BAŞVURU SAHİBİ:

Yusuf SÖNMEZ


İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş.,


BAŞVURUYA KONU İHALE:


2020/67108 İhale Kayıt Numaralı “Kayseri İli 20-38-06 Grup No’lu Tomarza İlçesi ENH ve AG-YG (OG) Elektrik Tesisleri Yapımı” İhalesi

 
KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kayseri ve Civarı Elektrik Türk A.Ş. tarafından 04.03.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kayseri İli 20-38-06 Grup No’lu Tomarza İlçesi ENH ve AG-YG (OG) Elektrik Tesisleri Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Yusuf Sönmez’in 20.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 06.04.2020 tarih ve 16755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.04.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 
Başvuruya ilişkin olarak 2020/627 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 
KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin, idare tarafından hesaplanan sınır değerin altında olduğu gerekçesiyle İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesi gereğince açıklama istenmeksizin reddedildiği, ancak söz konusu işlemin yerinde olmadığı, şöyle ki;

ATC Özel Mühendislik A.Ş. ile Akın Özel tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubu eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan “Modüler Hücreler” iş kalemi için birim fiyat teklif edilmediği ve Akın Özel gerçek kişisinin aynı zamanda ATC Özel Mühendislik A.Ş. tüzel kişiliğinin yönetim kurulu başkanı ve sermayesinin yarısına sahip olduğu tespiti üzerine adı geçen istekliler tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunulduğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, haklarında bu Kanun’un 58’inci maddesinde belirtilen hükümlerin uygulandığı, ancak bu isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabına dâhil edilmediği, bu noktada Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.1.5’inci maddesi dikkate alındığında birim fiyat teklif cetveli üzerinde yapılan aritmetik hata, miktar ve birim fiyat gibi değerlendirmelerin ihalenin ilk oturumunda gerçekleştirilen işlemler olmadığı, ayrıca bu istekliler hakkında anılan Kanun’un 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışta bulunulduğunun tespiti üzerine gerçekleştirilen işlemlerin de sınır değer hesabına etkisinin bulunmadığı, bu nedenlerle adı geçen isteklilerinin tekliflerinin sınır hesabına dâhil edilmesi gerektiği, bu çerçevede yapılan hesaplama neticesinde tekliflerinin sınır değerin üzerindeki en avantajlı teklif olacağı iddialarına yer verilmiştir.


Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “…Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. …” hükmü,

Anılan Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.”
hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.”
hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.”
hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Sınır değer tespiti ve aşırı düşük teklifler” başlıklı 45’inci maddesinde “45.1.1. Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.45.1.1.5. Bu madde kapsamında sınır değer hesaplanmasında, 4734 sayılı Kanunun 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin teklifleri “geçerli teklif” olarak dikkate alınacaktır. …”
açıklaması yer almaktadır.

İhale konusu işe ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “İhale konusu işin

a) Adı: Kayseri İli 20-38-06 Grup No’lu Tomarza İlçesi ENH ve AG-YG(OG) Elektrik Tesisleri Yapımı

..

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Talas İlçesi Alaybeyli DM -Tomarza Arası, Reşadiye Mahallesi Talas TM ile Alaybeyli DM Arası ENH Elektrik Tesislerinden oluşan 1 (bir) grup elektrik tesisi yapım işi …”
düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhale dokümanının kapsamı” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:d) Standart formlar:

Standart Form-KİK015.3/Y: Birim Fiyat Teklif Mektubu, Standart Form-KİK0015.5/Y: Birim Fiyat Teklif Cetveli,f)20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli (Teklif Mektubu Eki) (Grup iş içerisindeki birim fiyat kalemleri, Excel dosyası formatında formüllü olarak ihale dokümanı kapsamında bulunan TEKNİK ŞARTNAME_20.38.06 klasörü içerisinde verilmiştir. İstekliler birim fiyatlarını bu Excel dosyasına girerek oluşturacaklar ve çıktısını alarak tüm sayfaları firma kaşesi ve yetkili imzalar konularak teklif mektubu ekinde sunacaklardır.”
düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:c) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu …
” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Sınır değer”  başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar.

33.2. Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.”
düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır …” düzenlemesi yer almaktadır.

Kamu ihale mevzuatında teklif mektubunda bulunması gereken şartlar belirlenmiş olup yukarıda aktarılan Yönetmelik maddesinde teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından belirlenen bu niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmamasının teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edileceği ifade edilmiştir. Bu noktada ise teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, birim fiyat teklif mektubu (Standart Form-KİK015.3/Y:) ve eki birim fiyat teklif cetvelinin (Standart Form-KİK0015.5/Y) ihale dokümanı kapsamında yer aldığı anlaşılmıştır. Ayrıca ihale dokümanı kapsamında iş kalemlerine yer verilen “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli” başlıklı Excel tablosuna yer verildiği görülmüş olup istekliler tarafından da söz konusu tablonun içerisinde yer alan iş kalemleri için birim fiyatların oluşturulması ve imzalanmak suretiyle birim fiyat teklif mektubu ekinde sunulması gerektiği düzenlenmiştir.

Bu hususlar çerçevesinde ihalenin süreci incelendiğinde, başvuru konusu ihaleye 16 istekli tarafından teklif verildiği bir tutanakla tespit edilerek hazır bulunanlara duyurulduğu ve ihaleye başlanıldığı, teklif zarflarının açılmak suretiyle isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektupları ile geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığına yönelik kontrolünün gerçekleştirildiği, bu hususa ilişkin olarak da ihale tarihinde düzenlenen “Teklif Zarfı Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nda ATC Özel Mühendislik A.Ş. ve Akın Özel dâhil ihaleye katılımda bulunan isteklilerin tamamının “Teklif Mektubu” sütunu ile “Teklif Mektubu eki Cetvelleri” sütununda “var” ifadelerine yer verildiği görülmüş olup istekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra tekliflerin değerlendirmesini gerçekleştirmek üzere ihalenin ilk oturumunun sonlandırıldığı anlaşılmıştır.

Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında ise, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ile Akın Özel tarafından sunulan “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan“Modüler Hücreler” iş kalemine ait “birim fiyat” kısmında herhangi bir tutar belirtilmediği ve Akın Özel gerçek kişisinin aynı zamanda ATC Özel Mühendislik A.Ş. tüzel kişiliğinin yönetim kurulu başkanı ve sermayesinin yarısına sahip olduğu tespiti üzerine adı geçen isteklilerce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17’nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunulduğu gerekçeleriyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak, haklarında bu Kanun’un 58’inci maddesinde belirtilen hükümlerin uygulandığı ve bu isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabına dâhil edilmediği,

İhale komisyonu tarafından yapılan sınır değer hesabında 14 isteklinin teklifinin dikkate alındığı ve yapılan hesaplama sonucunda sınır değerin 4.697.566,76 TL olarak belirlendiği, teklif bedelleri sınır değerin altında olduğu tespit edilen başvuru sahibi Yusuf Sönmez ile Mehmet Ertuğrul Türkmen - Bilmet Enerji Elektrik İnşaat Mühendislik San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının tekliflerinin İdari Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesi gereğince açıklama istenmeksizin reddedildiği, netice itibarıyla ihalenin Güneş İnş. Demir Doğrama Taahhüt Ltd. Şti. - Karelsan Elektrik İnşaat Sondaj Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, İçten Enerji Elektrik İnşaat Taahhüt İmalat İhracat İthalat San. ve Tic. A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Bu noktada inceleme konusu ihale açısından öncelikle açıklığa kavuşturulması gereken husus, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ile Akın Özel’nin teklifinin hangi gerekçe/gerekçelerle sınır değer hesabına dâhil edilmediğidir. Bu nedenle 13.03.2020 onay tarihli ihale komisyonu kararı ve başvuru sahibinin şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan 30.03.2020 tarihli karar incelendiğinde, Akın ÖZEL ve ATC ÖZEL Müh. A.Ş.nin birim fiyat teklif mektubu eki “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan “Modüler Hücreler” iş kalemine ait “birim fiyat” kısmında herhangi bir tutar belirtilmediği gerekçesiyle adı geçen isteklilerinin sınır değer hesabına dâhil edilmediği anlaşılmış olup inceleme bu çerçevede yapılmıştır.

Yukarıda aktarılan Kanun’un 36’ncı maddesine göre, ihale komisyonu tarafından ilk oturumda isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı hususlarının kontrol edileceği belirtilmiştir. Anılan Kanun’un 37’nci maddesine göre tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36’ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verileceği öngörülmüş olup bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçileceği ifade edilmiştir. Bu aşamada ise isteklilerin yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususlarının inceleneceği belirtilmiş olup uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan yukarıda aktarılan Tebliğ maddelerinde yapım işleri ihalelerinde 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca ilk oturumda teklif mektubunu ve geçici teminatını usulüne uygun sunan isteklilerin tekliflerinin “geçerli teklif” olarak dikkate alınacağı açıklanmış olup sınır değer hesaplamasında bu şekilde belirlenen geçerli tekliflerin esas alınacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede isteklilerin yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı hususlarının ilk oturumun konusunu oluşturmadığı, diğer bir deyişle bu yöndeki değerlendirmelerin anılan Kanun’un 37’nci maddesi gereğince tekliflerin ayrıntılı değerlendirilmesi aşamasında gerçekleştirileceği göz önüne alındığında, bu aşamada yapılan değerlendirmelerin sınır değer hesaplanmasına esas teklif fiyatlarının belirlenmesinde dikkate alınmayacağı anlaşılmıştır.

Bu bağlamda, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ve Akın Özel tarafından birim fiyat teklif mektubu ile birlikte sunulan “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli” incelendiğinde, “Modüler Hücreler” iş kalemine ait “birim fiyat” ve “toplam fiyat” kısımlarının boş bırakılmış olduğu görülmüştür.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve yapılan tespitler bir arada değerlendirildiğine, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ve Akın Özel tarafından birim fiyat teklif mektubu ile birlikte sunulan “20.38.06 Grup Birim Fiyat Teklif Cetveli”nde yer alan Modüler Hücreler” iş kalemine ait “birim fiyat” kısmının boş bırakılmış olduğu görülmekle birlikte, bu hususa yönelik yapılan incelemenin ilk oturumun konusunu oluşturmadığı ve sınır değer hesaplamasında 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi uyarınca teklif mektubu ve geçici teminatını usulüne uygun sunulduğu ilk oturumda tespit edilen isteklilerin teklif fiyatlarının esas alınması gerektiği göz önünde bulundurulduğunda, ihale komisyonu tarafından adı geçen isteklilerin tekliflerinin sınır değer hesabında dikkate alınmaması işleminin yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu neticesine varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ATC Özel Mühendislik A.Ş. ve Akın Özel’in tekliflerinin dikkate alınmak suretiyle sınır değerin yeniden hesaplanması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.


Bilindiği üzere, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal Alımları,...

0...


Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri gereği belli limitler...

0...


İş ortaklığı olarak yapılan yapım işlerinde, ortağın biri ortaklıktan çekilmesi ...

0...


www.kikuyusmazlikkararlari.com kaybettiğiniz ihaleleri geri kazandırır..Danışman...

0...


20 Şubat 2020 PERŞEMBE günü 31045 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Kanun değişi...

0...


Bilindiği üzere, vergilendirmede, prensip olarak, dönemsellik esastır. Takvim yı...

0...


İhalelere teklif veren firmalar, ihalelere girebilmek ve sözleşme imzalayabi...

0...


İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yönte...

0...


Yapım İşleri İhale Mevzuatında 08.08.2019 tarihinde Önemli Değişiklikler Yapılmı...

0...


Kamu İhale Kurumuna Yatırılan İtirazen Şikayet Bedelinin Geri Alınması Mümkün Mü...

0...


Kamu ihalelerine katılan firmalar kanun ve mevzuat hakkında ki bilgi eksiklikl...

0...


İhale sürecindeki muhtemel hatalarınızı önleyebilirsiniz;İhaleyi yapacak olan i...

11...


Teklif mektubunda şirketin unvanını bir harf hatasıyla yanlış yazan isteklilerin...

3...


İHALE MEVZUATIYLA İLGİLİ CEVABINI ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ SORUNUZU UZMANIMIZA SORUN...

1...

TOPLAM : 14 Güncel Başlık Sayfa : 1 |

Site Haritası Tümü...
Karar Ekleme Takvimi %50 - %50 Ortaklık Abonelik Formu Abonelik Paketlerimiz Adli Sicil kaydı
Ajandam Alt Yüklenici Alt Yüklenici İş Bitir Alternatif Teklif Amortisman
Anahtar Teknik Personel Anahtar Teslimi Götürü Analizler ANASAYFA Araç Kiralama
Aritmetik Hata Asgari İşçilik Aşırı Düşük (Hizmet Aşırı Düşük (Mal Al Aşırı Düşük (Yapım
Aşırı Düşük Teklif AYRINTILI ARAMA Banka Referans Mektubu Belediye Mevzuatı Belge Onayı
Sayfa İstatistikleri Bilgi Kütüphanesi Abonelik Paketleri Yardım
• Toplam üye: 1049
• Toplam karar: 9705
• Bu ay eklenen kararlar: 0
• Bu hafta eklenen kararlar: 0
Kik kararları
Makale / Analizler
İhale Mevzuatıyle ilgili duyurular
Uzmana Sorulan Sorular
Abonelik
Abonelik Formu
Hesap Numaraları
Referanslarımız
Sık Sorulan Sorular
İletişim Formu
Uzmana Sorun
Site Özellikleri
Yüzbinlerce Karar Arasında Kaybolmayın, İhale Mevzuatıyla İlgili, Kik, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay Kararları Burada
kikuyusmazlikkararlari@hotmail.com
Sitemizde yer alan resim ve yazıların tüm hakları saklıdır.
Hiçbir materyal, izinsiz kaynak gösterilmeden kullanılamaz.